1- تجلیات اسماء الهی

نوشته شده توسط مدیر وب سایت on . Posted in مطالعه کتب

تجلیّات اسماء

 

ابجد و خواص 1001 اسم الهی دعای جوشن کبیر

     تألیف: سید علی اکبر صداقت

چاپ اوّل: تابستان 1386

با تجدید نظر: مهر 1392

اسم                 ابجد                           ترجمه                                   خواص

1-اللهُ                      (66)              خداوند، پروردگار ؛                     توحید ناب

2- رحمنُ                 (298)             بخشاینده، بخشنده            ؛                  رحمت و محبوب شدن          

3- رحیمُ                  (258)             مهربان ؛                                برآمدن حوایج دنیوی و اخروی و گشایش در امور           

4- کریمُ                  (270)             بخشنده، صاحب کرم و مروّت؛      رزق و کفایت مقاصد

5- مُقیمُ                  (190)            پابرجا،‌ همیشه ایستاده، ماندگار؛     استدامت و ثبات قدم

6- عَظیمُ                 (1020)          بزرگ ؛                                  شوکت ، بزرگی ، ترقّی مقام و مرتبه

7- قَدیمُ                  (154)            دیرینه، پیشین ؛                       طول عمر و عافیت

8- عَلیمُ                  (150)            دانا ؛                                     معارف خفیّه، علم لدنی و فتوحات قلبیّه

9- حَلیمُ                  (88)              بردبار ؛                                  صبر و بردباری، ‌فروکش کردن خشم

10- حَکیمُ              (78)              دانشمند و صاحب حکمت ؛         آسان شدن دشواری ها و دانستن مجهولات

11- سَیّدَالسّاداتِ     (571)            آقای آقایان، سرور سروران ؛                   سروری، رفعت و عزّت

12- مُجیبَ الدّعواتِ   (567)            اجابت کننده دعاها            ؛                 استجابت دعا

13- رافِعَ الدّرجات     (990)             بالابرندة مقام و مرتبه­ها ؛          ترقّی مادّی و معنوی

14- وَلِیّ الحَسَناتِ    (596)            صاحب نیکویی­ها ؛                  توفیق به انجام کارهای خیر

15- غافِرَ الْخَطیئاتِ     (2332)         آمرزندة گناهان، آمرزندة خطاها ؛  بخشش گناهان سهوی و غیر عمدی      

16- مُعْطِی الْمسْئَلاتِ (692)             دهندة خواهش­ها، عطا کنندة خواهش­ها، بخشندة حاجت­ها؛      برآورده شدن حاجات                  

17- قابِلَ التّوْباتِ         (973)         پذیرندة توبه­ها (بازگشت­ها) ؛  پشیمانی و برگشت از خطا و پذیرش آن از حضرت توّاب

18- سامِعَ الاصْواتِ     (700)             شنوندة آوازها (صداها) ؛        باز شدن گوش برزخی

19- عالِمَ الْخَفیّاتِ        (1263)         دانای رازها، دانای پنهانی­ها ؛             کشف رازها و امور پنهانی

20- دافِعَ البَلیّاتِ         (629)            دفع کنندة بلاها، برگردانندة گرفتاری­ها؛     دفع بلاها و گرفتاری های پی در پی

21- خَیْرَ الْغافِرینَ        (2182)            بهترین آمرزندگان ؛                   بخشش عمومی گناهان                      

22- خَیْرَ الْفاتِحینَ        (1390)          بهترین گشایندگان ؛                  گشایش مادی و معنوی

23- خَیْرَ النّاصِرینَ       (1242)            بهترین یاوران (یاری کنندگان)؛   کمک کار در امور زندگی         

24- خَیْرَ الْحاکِمینَ        (970)           بهترین حاکم­ها (داورها) ؛         احقاق حق مظلوم

 

25- خَیْرَ الرّازقینَ                 (1209)     بهترین روزی دهندگان ؛                             رزق حلال بسیار

26- خَیْرَالوارِثینَ                (1608)   بهترین وارث­ها (میراث­بر) ؛                          فرزند دار شدن

27- خَیْرَالحامِدینَ                (954)  بهترین ستایندگان؛                                   تحمید پروردگار

28- خَیْرَالذّاکرینَ                 (1822)     بهترین یادآورندگان (یادکنندگان) ؛                        توفیق یاد حق در همه حال

29- خیرَالمُنزِلینَ                  (1028)   بهترین فرودآورندگان (میزبانان) ؛                  برکت در جایگاه و منزل                                                                              

30- خَیْرَالمُحسِنینَ             (1059) بهترین احسان کنندگان (نیکوکاران) ؛             احسان بدون منّت

31- مَنْ لَهُ الْعزّة و الْجَمالُ      (349)   آن که برای اوست ارجمندی و زیبایی؛           کسب عزّت قابل توجّه

32- مَنْ لَهُ الْقُدْرة و الکَمَالُ    (593)   آن که برای اوست توانایی و آراستگی ؛           کسب قدرت و کمال ممدوح

33- مَنْ لَهُ الْمُلْکُ وَ الْجلالُ    (347)   آن که برای اوست فرمانروایی (والایی)؛  لایق شدن رسیدن به منصب عالی و کسب

                                                                                                                خانه و زمین

34- مَنْ هُوَ الکَبیرُ الْمُتَعالُ           (936)  آن که بسیار بزرگ و فرازمند است (برتر) ؛   بزرگی و علوّ مقام معنوی   

35- یا مُنْشِیء السّحابِ الثّقالِ   (1155) ای برآرندة ابرهای بارنده، ای پدید آورندة ابرهای سنگین      ؛   طلب باران

36- مَنْ هُوَ شدیدُ الْمِحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌           (529) آن که اوست سخت عذاب ؛        قدرت یافتن در برابر دشمن و در برابر بلایا

37- مَنْ هُوَ سریعُ الْحِسابِ       (543) آن که اوست سریع در محاسبه ؛     تسریع احقاق حقوق از دست رفته                                                                                      

38- مَن هُوَ شدیدُ الْعِقاب          (623) آن که اوست کیفر سخت ؛نزول کیفر و عقوبت بر دشمن و دادخواهی از دشمن

39- مَنْ عِنْدهُ حُسْنُ الثّواب       (888) آن که نزد اوست پاداش نیکو؛  موفق شدن بر نوافل و بر وفق مراد شدن امور

40- مَنْ عِنْدهُ اُمُّ الکتابِ           (725)  آن که نزد اوست دفتر کل ( اصل کتاب )؛

یافتن اشراف معنوی و ترمیم نامة اعمال آخرتی 

41- حَنّانُ                         (109)    پُر مهر، بسیار بخشاینده ؛                لطافت روح

42- مَنّانُ                          (141)    پُر بخشش، بسیار منّت گذارنده ؛       ایمنی از خوف نعمت نافع و دفع تنگدستی

43- دیان                           (65)      جزا دهنده، پاداش دهنده ؛               توفیق به کارهای صواب،‌ امداد گرفتن از غیب

44- برهان                         (258)   حجت و دلیل روشن ؛                    استجابت دعا و حصول مقصود، اثبات حق

45- سلطان                      (150)    فرمانروا، پادشاه ؛                          حکم فرمایی (تسلّط) بر نفس

46- رضوان                        (1057)  خشنودی؛                                   رضایت حق از بنده

47- غفران                        (1331)  آمرزش، بخشندة گناهان ؛               محو خطیئات و پاک شدن گناهان

48- سبحان                      (121)    پاک و منزّه، منزّه از هر نقص و بدی؛ تسبیح ذات حق و پاک دانستن او از هر آلایشی

49- مستعان                    (621)  یاری جسته شده، به یاری خواسته شده ؛ امداد گرفتن از خداوند در امور دنیوی و اخروی

50- ذالمنّ و البیان              (190)    صاحب منّت و بیان، دارای بخشش و نطق ؛ احسان و نیکی در گفتار

51- من تواضع کل شیء لعظمته(3172)      آن که فروتنی می­کنند همه چیز بر بزرگواری­اش ؛

                                                      نرم شدن دل ها، فروتنی در مقابل دیگران، کم شدن ترس در برابر ظالمان و ستمگران

52- من استسلم کل شیء لقدرتهِ(1780)آن که تسلیم است هر چیز بر توانایی اش (شکوهش) ؛‌

تسلیم شدن در برابر حق و مغلوب دشمن

53- من ذلّ کل شیء لعزّته          (1692) آن که در برابر عزّتش همه چیز خوار است ؛ رام و ذلیل کردن زورگو و ظالم

54- من خضع کل شیء لهیبته      (2372) آن که فروتن است هر چیز در برابر شکوهش (هیبتش) ؛

                                                                        ازدیاد معرفت به هیبت و جلال حق، شکوه و احترام و غلبه بر ظالم سرکش

55- من انقاد کل شیء من خشیته(1611) آن که فرمان برد همه چیز از ترسش ؛ تسلیم شدن آدم بی­پروا، ترس از حق

 

56- من تشققت الجبال من مخافته(2673)      آن که شکافته شد کوه­ها از ترسش (بیمش) ؛

      در هم شکستن نفس امّاره،‌ در هم شکستن گروه ظالمان و ستمگران

 57- من قامت السمواتُ بامره       (1417)       آن که بر پاست آسمان­ها به امرش (فرمانش) ؛

                                                                                    تقویت اراده و استدامت در کارها و پایداری در منصب

58- من استقرّت الارضون باذنه   (3097)            آن که پایدار است زمین­ها به دستورش ؛   حفظ زمین و زراعت از آفات

59- من یسبح الرعدُ بحمده       (534)              آن که تسبیح گوید رعد به ستایشش؛

میل نفوس مضطرب به ذکر حق از خاصیت اسم محمود است.

60- من لا یعتدی علی اهل مملکته(1186)       آن که تجاوز نمی­کند به اهل مملکتش ؛

                                                                                    تعدیل و مساوات به خلق، برای دفع شیطان و وساوس نفسانی

61- غافر الخطایا                  (1933)       آمرزندة خطاها، بخشندة گناهان) ؛   بخشش گناه صغیره و کبیره

62- کاشف البلایا                 (476)       رفع کنندة بلاها، برطرف کنندة گرفتاری­ها  ؛ نجات از مهالک و دفع غم و غصّه

63- منتهی الرجایا               (751)        نهایت امیدها  ؛    اختتام کارها به صواب و خوشی

64- مجزل العطایا                 (202)         شایان کنندة عطاها، فراوان بخشنده ؛   طلب ازدیاد فضل و نعم الهی

65- واهب الهدایا                 (66)          بخشندة هدایا ؛    ازدیاد مواهب عادی و معنوی، دفع فقر

66- رازق البرایا                    (553)       روزی دهندة خلق (آفریدگان) ؛ 

      رزق خود و خانواده، برکت در معاش و توسعه در امور معنوی و مادی   

67- قاضی المنایا               (1044)       برآرندة آرزوها ؛ حصول مقاصد و رفع حیرانی

68- سامع الشکایا             (534)          شنوای شکایت­ها، شنوندة گله­ها؛ 

     استجابت شکوه ها، برآورده شدن حاجات از گذشته

69- باعث البرایا                  (818)       زنده کن مردم، برانگیزندة خلایق (آفریدگان)؛  شکوفایی استعداد، عاقبت اخروی

70- مطلق الاساری             (482)        آزاد کنندة اسیران ؛  نجات از اسارت اهل دنیا، آزادی محبوس

71- ذالحمد و الثناء             (1372)       صاحب ستایش و سپاس؛    تحمید خداوند،‌ تجلّی نعمت و افزایش آن

72- ذالفخر و البهاء              (1657)      صاحب افتخار و خرّمی؛ افتخار یابی به ترفیع مقامات، فتح و گشایش امور

73- ذالمجد و السناء          (927)          صاحب بزرگواری و والایی (فروغ)؛        رفعت درجات دنیوی و اخروی

74- ذالعهد و الوفاء             (935)          صاحب عهد و وفا، صاحب پیمان و نگهداری وفا؛ استیفای وفای به عهد

75- ذالعفو و الرضاء            (1926)        صاحب گذشت و خشنودی؛     راضی شدن با گذشت کردن از خطاکار

76- ذالمن و العطاء             (939)           صاحب منت و بخشش ؛         متصف شدن به بخشش ذاتی                                      

77- ذالفصل و القضاء          (1870)       دارای تمییز حق از باطل و داوری؛          تمییز و تشخیص مرغوب از نامرغوب

78- ذالعزّ و البقاء              (949)          صاحب ارجمندی و پایداری؛      طول عمر با شرافت،‌عزّت و سربلندی

79- ذالجود و السخاء          (1443)         صاحب بخشش  و جوانمردی؛   متخلّق شدن به کرم و جود

80- ذالالاء و النعماء           (962)          صاحب نعمت های معنوی و مادی؛   جذب نعمت های مادی و معنوی

81- مانع                          (161)           بازدارنده از بدی، جلوگیری کننده؛  

 رفع ناسازگاری (زوجین) دفع موانع دنیوی و اخروی

82- دافع                          (155)           بازگرداننده، دورکنندة بدی­ها؛    دفع ضرر

83- رافع                           (351)           بلند آواز کننده، بالا برنده؛   عزّت و توانگری، رفعت مقام

84- صانع                          (211)                سازنده، آفریننده؛   استوار ماندن صنایع و خلق اشیاء

85- نافع                           (201)                سودبخش (رساننده)، سودمند؛    منفعت مالی و توانگری

86- سامع                        (171)                شنونده، شنوا؛       استجابت دعا و بازشدن گوش برزخی

87- جامع                         (114)                فراهم کننده، گردآورنده؛                 جمع دوستان، دفع تفرقة زن و مرد،                                                                                       

88- شافع                        (451)                شفاعت کننده؛      فراهم شدن اسباب قبولی، مورد شفاعت واقع شدن

89- واسع                         (137)                گشاینده، پهناور؛   رزق، زیادی عمر، قانع شدن و سهولت روزی

90- موسع                       (176)                وسعت بخش، گشایش دهنده، گسترانده؛ سعة صدر، گشایش امور، فتح باب

91- صانع کل مصنوع          (517)                سازندة تمام موجودات، سازندة هرچه ساخته شده؛

ابداع صنعت و بنیاد نمودن کارخانه

92- خالق کل مخلوق         (155)                آفرینندة (سازنده) تمام آفریده­ها ؛     

   فرزند دار شدن،‌ تولید نسل و بهره بری و تکثیر دام

93- رازق کل مرزوق           (711)          روزی دهندة هر روزی خور؛    دفع فقر و تنگدستی و گشایش روزی

94- مالک کل مملوک          (277)                   صاحب هر بنده ؛   تربیت نفوس و تکمیل عبودیّت

95- کاشف کل مکروب        (719)                   بردارندة تمام گرفتاری­ها، برطرف کنندة هر غم و اندوه ؛

 دفع امواج بلا و مصیبت

96- فارج کل مهموم           (465)           گشایش دهندة هر اندوهگین؛   رفع همّ و غم

97- راحم کل مرحوم           (593)           آمرزندة هر آمرزیده شده، ترحم کنندة هر مهرجو؛

ترحم به مظلوم و مستضعف، رفع ذلّت

98- ناصر کل مخذول           (1767)         یاری کنندة سرافکنده، یاور هر بی­کس؛

                                                                                    کمک و یاری برای از دست داده ها،‌پیروزمند از ورطه گرفتاری

99- ساتر کل معیوب          (839)           پوشانندة هر عیب (نادرست)؛            پرده پوشی عیوب، حفظ آبرو

100- ملجأ کل مطرود         (383)           پناه هر رانده شده (گریختگان)؛

  پناه دهندة رانده شدگان،‌رفع مسکنت و بی کسی

101- عدتی عند شدتی     (1322)        ذخیره­ام (لوازم زندگیم) در سختی­ام؛

 نیرو گرفتن و قوّت قلب،‌ پیروزی در تنگناها و حوادث  

102- رجائی عند مصیبتی   (900)          امیدم در گرفتاری­ام؛    گشایش اهل مصیبت

103- مونسی عند وحشتی(1014)         همدمم در ترسیدنم ؛    دفع ترس و خوف ، رفع و جبران بی کسی

104- صاحبی عند غربتی    (1847)        یارم (هم صحبتم) در دوری از وطنم؛ همدم در غریبی، رفع غربت

105- ولیّی عند نعمتی       (750)           سرپرستم در بهره­وری­ام ؛

تشکّر از ولیّ نعمت حقیقی، صاحب نعمت و ثروت شدن

106- غیاثی عند کربتی      (2277)        فریادرسم در غمزدگی (گرفتاری­ام)؛    برطرف شدن گرفتاری مادّی

107- دلیلی عند حیرتی      (836)                   رهنمایم در سرگردانیم ؛ یافتن استاد و راهنما، هدایت یافتن و رفع جهل

108- غنائی عند افتقاری    (1987)        دارایی­ام در تهیدستی (نداری­ام)؛ رفع درویشی و فقر

109- ملجأی عند اضطراری  (1429)         پناهگاهم در ناچاری­ام (پریشانی­ام)؛

                                                                                                آرامش در هنگام پریشانی، رفع اضطراب و استرس

110- معینی عند مفزعی    (511)          کمک کارم در هراسم، پشتیبانم در پریشان حالی­ام ؛

                                                                                                                  نجات از دلهره و ترس و تقویت روح

111- علّام الغیوب              (1190)         بسیار دانای نهانی­ها ؛              آگاه شدن به غیب و دانایی به مجهولات

112- غفّار الذنوب              (2070)         آمرزندة (بخشندة ) گناهان ؛      بخشش گناهان صغیره و کبیره

113- ستّار العیوب             (780)           پرده پوش ( پوشانندة ) عیب­ها؛  

      حجاب و حفظ آبرو، مستور بودن از نگاه دشمنان

114- کاشف الکروب (660)           برطرف کنندة غمزدگی­ها (گرفتاری­ها)؛

                                                                              رفع مشکلات خانوادگی و رفع مشکلاتی که به راحتی حل نمی شود

115- مقلب القلوب            (341)           زیر و رو کن (دگرگون کنندة) دل­ها ؛ تبدیل صفات و تبدیل به حال نیکو

116- طبیب القلوب           (192)           پزشک (طبیب) دل­ها ؛  مداوای جسم و نفس،‌ شفای امراض نفسانی

117- منور القلوب              (465)           روشنی بخش دل­ها ؛ انرژی یافتن قلب، روشنایی دل

118- انیس القلوب             (290)           مونس (همدم) دل­ها ؛        یافتن همراز و رهایی از تنهایی

119- مفرج الهموم             (445)           گشایندة غم­ها ؛                اختتام سختی ها، پایان یافتن گرفتاری ها

120- منفس الغموم           (1347)         برطرف کنندة غم­ها، رهانندة اندوه؛

     راه گشایی و یافتن روزنه، رهایی و آزادی فکر از همّ و غم

121- جلیل                       (73)             والا، بزرگوار و محترم ؛      هیبت و وقار، عزیز شدن نزد خدا و خلق

122- جمیل                      (83)             زیبا، خوشگل ؛

ملاقات با انسان های پاک نهاد و دفع نقش مستهجن، زیبایی باطن

123- وکیل                        (66)             کارگزار، نماینده، اختیاردار؛   توکّل قلبی، کفایت مهمّات، دفع اضطرار

124- کفیل                       (140)           سرپرست، عهده­دار؛           رزق، پیدا کردن سرپرست

125- دلیل                        (74)             راهنما، راهنمایی کننده،      پیدا شدن اسباب برای رسیدن به مقصود

126- قبیل                        (142)           پذیرنده، پیش خوانده، ضامن؛          در معرض خوبان قرار گرفتن

127- مدیل                       (84)             چرخاننده، بسیار راهنمایی کننده، گرداننده؛       چرخش بی دردسر زندگی

128- منیل                        (130)           به مقصود رساننده، بهره­مند کننده؛     دست یابی به اهداف

129- مقیل                       (180)           درگذرنده، نادیده گیرنده؛                 پشت پا زدن به کارهای ناپسند

130- محیل                      (88)             جابجا کننده، چاره کننده؛    چاره سازی امور، تحوّل کارها به نحو احسن

131- دلیل المتحیرین         (823)           راهنمای سرگردان­ها؛         تبدیل شک به یقین

132- غیاث المستغیثین      (3612)         دادرس استغاثه کننده­ها؛     استغاثه ملهوف و محزون

 133- صریخ المستصرخین  (2381)         دادرس شیون کنندگان (دادرس خواهان)؛       

اجابت دعای مادران جوان مرده و یتیمان بی باعث و مالباختگان

134- جار المستجیرین        (1008)         پناه پناه­جویان؛     برای مسکن و خانه

135- امان الخائفین            (865)           آرامش و ایمنی ترسویان (ترسندگان)؛                رفع تزلزل و دلهره و اضطراب

136- عون المؤمنین           (353)           یاور (کمک) مؤمنان؛          توفیق کمک به عموم

137- راحم المساکین         (461)           مهرورز بر گدایان مهربانی کننده بر بیچارگان؛    رفع درویشی و فقر

138- ملجأ العاصین            (326)           پناهگاه گنه کاران؛              توفیق حال و دعا برای گناهکاران در اماکن متبرکه

139- غافر المذنبین           (2164)         آمرزندة گنه­کاران؛   رهایی از جهنّم

140- مجیب دعوه المضطرین(1280)        اجابت کنندة دعای پریشان­ها، پاسخ دهندة درخواست ناچاران ؛

                                                                                                                        اجابت دعای ناچاران و بیچارگان

141- ذالجود و الاحسان      (902)                   صاحب بخشش و نیکویی؛               ازدیاد رزق و نیکی ها

142- ذالفضل و الامتنان      (2221)         صاحب برتری و منّت پذیری؛           روزی بی منّت

143- ذالأمن و الأمان          (952)           صاحب امن و امان؛                       امنیّت و سلامتی

144- ذالقدس و السبحان   (1054)         صاحب پاکیزگی و پاکی؛                 طهارت ظاهری و باطنی

145- ذالحکمة و البیان        (904)                   صاحب حکمت (کلام موافق حق و راستی) سخن آشکار و فصیح ؛

                                                                                                                        صواب در نطق و مصالح امور

146- ذالرحمة و الرضوان     (2079)         صاحب مهر و رضایت دارای بخشش و خشنودی؛   جلب قلوب

147- ذالحجة و البرهان          (1043)        صاحب راهنما (نمودار) و دلیل قاطع ؛ پویایی عقل و رهایی از تخیّلات

148- ذالعظمة و السلطان   (1934)         صاحب بزرگواری و فرمانروایی ؛  ترفیع و مقام، استحکام در فرمانروایی

149- ذالرافه و المستعان    (1767)         صاحب مهر و استعانت، دارای مهربانی و پشتیبانی ؛

کمک و مهربانی به اطرافیان

150- ذالعفو و الغفران         (2256)        صاحب آمرزش و آمرزندگی؛            حبط سیئات و محو کارهای زشت

151- من هو رب کل شیء  (483)           اوست پروردگار (پرورندة) هر چیز؛      تنظیم و ترتیب امور، ذکر مبتدیان

152- من هو اله کل شیء  (497)           اوست معبود (خدای) هر چیز؛           عبودیّت و تقرّب

153- من هو خالق کل شیء (1192)      اوست آفرینندة هر چیز؛                   ابداع بدون شراکت

154- من هو صانع کل شیء (673)         اوست سازندة هر چیز؛                    ساختن و پی ریزی امور مادّی

155- من هو قبل کل شیء(594)           اوست پیش از هر چیز؛                   اعتماد بر گذشتة خویش به خدا

156- من هو بعد کل شیء(538)           اوست پس از هر چیز؛                    اعتماد بر آیندة خویش به خدا

157- من هو فوق کل شیء (648)          اوست بالای هرچیز؛                      ترقّی در معنویّات

158- من هو عالم بکل شیء (605)        اوست دانای هر چیز؛                    ازدیاد علم و درایت و دانش

159- من هو قادر علی کل شیء(877)    اوست توانا بر هر چیز؛                    پیشرفت با توانمندی

160- من هو یبقی و یفنی کل شیء(739)تنها اوست که می­ماند و همه چیز فانی می­شود؛     فنا و بقاء بالله

161- مؤمن                      (136)           ایمن کننده، امان دهنده ؛                دفع شرّ جن و انس و وسواس

162- مهیمن                     (145)           نگهبان، گواه ؛                              صفای باطن و اطلاع بر اسرار

163- مکوّن                       (166)           بود کننده، به وجود (پدید) آورنده؛      پایه ریزی امور به خیر

164- ملقّن                       (220)           تلقین کننده، زود دریابنده؛               اجازة صاحب نَفس

165- مبیّن                       (102)           آشکار کننده؛                                ظهور حقایق، واضح شدن خفایا

166- مهوّن                       (101)          آسان کننده، آرامش دهنده؛             تسهیل امور

167- ممکّن                      (150)           امکان دهنده، پابرجا دارنده؛    پابرجایی امور، رسیدن به جایگاه مطلوب

168- مزیّن                       (107)           آرایش دهنده، آراسته کننده؛                         تجلیّه صفات

169- مُعْلن                       (190)           اعلان کننده، ظاهر کننده؛    آگاهی و الهام یافتن، یافتن و ظهور امور خفیّه

170- مقسّم                     (240)           پخش کننده، تقسیم کننده؛  

توفیقات تقسیمات ارزاق مادّی و معنوی، رسیدن به کمال عدل و دادخواهی

171- من هو فی ملکه مقیم(476)          کسی که در ملک خود اقامت دارد، کسی که فرمانروائی اش ماندگار است؛

                                                                                                عدم زوال دارایی، حفظ دولت و شکوه و دارایی

172- من هو فی سلطانه قدیم     (500)کسی که در سلطنت خود دیرینه است آن که در قدرتش دیرینه است؛

                                                                                                                                    ابقای ولایت و حکومت

173- من هو فی جلاله عظیم       (1280) کسی که در بزرگواری­اش بزرگ است؛ 

عزّت و عظمت یافتن و دست یابی به حشمت و جلالت

174- من هو علی عباده رحیم       (551)کسی که بر بندگانش مهربان است؛ مهربان شدن به خلق، طلب رحمت الهی

175- من هو بکل شیء علیم       (613)  کسی که بر هر چیزی دانا است؛

راه پیدا کردن به علوم، تجلّی علم و امور خفیّه

176- من هو بمن عصاه حلیم    (447)   آن که به هر که نافرمانیش کند بردبار است؛ بردباری در مقابل نافرمانان، حلم

177- من هو بمن رجاه کریم          (672)  آن که او به هر که امیدش کند بخشنده است ؛ رغبت به کرامت حق تعالی

178- من هو فی صنعه حکیم        (484)آن که در آفرینشش دانشمند و صاحب حکمت است ؛

                                                                                                            کار مستند و پی ریزی امور بدون خسارت

179- من هو فی حکمته لطیف      (793)کسی که در حکمتش باریک­بین است؛

 اندیشه و دقّت در برنامه ریزی ها، فهم امور دقیق

180- من هو فی لطفه قدیم (469)            کسی که در مهربانی­اش دیرینه است؛در معرض همیشگی عنایت قرار گرفتن

181- من لا یرجی الا فضله  (1291)         کسی که امید نشود جز به افزون بخشی او؛ درآمد افزون و کارگشایی

182- من لا یسئل الا عفوه  (415)          آن که درخواست نشود جز گذشت او؛

گذشت و ترحّم، طلب عفو و بخشش از خداوند

183- من لا ینظر الا برّه       (1520)         کسیکهانتظارینبرندجز به احسان او،آنکهچشمداشتنشودجزنیکی او؛

                                                                                                  احسان خاصّ حق، رفع درخواست و استغنای از خلق

184- من لا یخاف الا عدله   (953)          کسی که نترسند جز از عدل او؛    تعدیل امور، رفع تلوّن

185- من لا یدوم الا ملکه    (308)          کسی که پایدار نیست جز فرمانروایی او؛ ابقای ملکیّت و ثبات مال و جاه

186- من لا سلطان الا سلطانه     (458)          کسی که قدرت (سلطه ای) نیست جز قدرت او؛   قدرت ظاهری

187- من وسعت کل شیء رحمته(1639)          کسی که فراگرفته هر چیز را بخشش و احسان او؛ گشایش قلبی و روحی

188- من سبقت رحمته غضبه      (3112)         کسی که پیشی گرفته بخشش و احسانش بر خشم او؛

       اکتساب رحمت خاص، رفع غضب الهی

189- من احاطه بکل شیء علمه(526)               کسی که فراگرفته هر چیز را دانش او؛  تسلّط و آگاهی بر امور

190- من لیس احد مثله               (778)           کسی که احدی مانندش نیست؛   وحدت و تنزیه

191- فارج الهم        ّ                  (360)           گشایندة اندوه، شاد کنندة دل­های اندوهناک؛

        برطرف شدن اندوه فرزندان و وابستگان نزدیک

192- کاشف الغمّ              (1472)         برطرف کنندة غصّه؛          دفع غم دنیوی

193- غافر الذّنب                (2064)        آمرزندة گناه؛   آمرزش در ایّام خاص مانند شب قدر

194- قابل التّوب                (572)           پذیرندة بازگشت؛  پذیرش بازگشت کنندگان، امید به بخشش گناه

195- خالق الخلق              (1492)         آفرینندة آفریده؛  اداره کردن و تربیت و تکثیر اولاد

196- صادق الوعد              (306)           راست نوید؛      راستی در وعده و صدق، رسیدن به درستی نویدها

197- موفی العهد              (246)          وفا کننده به پیمان؛ تعهّد به حقوق

198- عالم السّر                (432)           دانای نهان (راز) ؛  کشف و اطّلاع بر اسرار

199- فالق الحبّ               (252)          شکافندة دانه؛      کشاورزی، کاشت و غرس

200- رازق الانام                (431)          روزی ده مردم (مخلوقات) ؛   رزق کم زحمت

201- علیّ                        (110)          والا، بلند مرتبه؛                صاحب آبرو شدن، بلندی قدر و منزلت

202- وفیّ                        (96)              وفا کننده (به عهد)؛  صاحب وفای به عهد شدن، پایداری در تعهدات

203-غنیّ                         (1060)         دارا، بی­نیاز؛ کثرت رزق، رفع فقر، نجات از قرض مندی، جلب ثروت

204- ملیّ                        (80)             توانا، توانگر ؛                   توانایی دل، جلب ثروت

205- حفیّ                       (98)             بسیار دانا، نوازش کننده؛     ازدیاد نوازش گری نسبت به ارحام

206- رضیّ                       (1010)         پسندیده، خشنود؛              کسب صفت رضا

207- زکیّ                        (37)            پاکیزه و نیکو؛                   صفای فکر

208- بدیّ                        (16)           بنا گذارنده، آفریننده؛           شروع به کارهای مهم

209- قویّ                         (116)          نیرومند، نیرومند و توانا؛      توانایی و قوّت،‌ دفع دشمن

210- ولیّ                         (46)             دوستدار، سرپرست؛                       جذب دوستی صاحبان ولایت

211- من اظهر الجمیل        (1310)         آن که آشکار گردانید زیبایی را؛

         زیبا شدن فرزند، نیکو شدن جمال، بروز زیبایی ها

212- من ستر القبیح         (901)                   آن که بپوشد زشتی را؛        حفظ آبرو

213- من لم یؤاخذ بالجریره(1928)         آن که بازخواست نمی­کند به گناه؛  درخواست چشم پوشی

214- من لم یهتک السّتر         (1286)      آن که ندرد (پاره نمی­کند پردة کسی را)؛  آبرو داری      

215- عظیم العفو               (1207)          بزرگ گذشت؛                            بسیار عفو شدن گناهان کبیره

216- حسن التجاوز           (566)           خوش درگذرنده، نیکو گذشت؛          گذشت از خطای زیردستان

217- واسع المغفره           (1493)         فراوان (پهناور) آمرزش؛                  نظر بلند به عنایات و رحمت حق

218- باسط الیدین بالرّحمه(463)           گشایندة هر دو دست به بخشش و احسان؛  گشایش در امور

219- صاحب کلّ نجوی       (220)           همراه هر راز، ملازم هر رازگویی؛      سرّ نگهداری و حفظ راز

220- منتهی کل شکوی     (891)           نهایت هر شکایت (گلایه)؛

     رسیدن به حاجت و مقصود و برآورده شدن حاجت دردمندان

221- ذالنعمة السّابغه        (1996)         صاحب نعمت فراوان(سرشار)؛  تشکّر از نعمات الهی

222- ذالرّحمة الواسعه       (1158)         صاحب بخشش و احسان بی­پایان (پهناور)؛   در کشتی فضل خدا قرار گرفتن

223- ذالمنّة السّابقه         (1026)        صاحب منّت پیشین؛   مهربانی به مخلوقات

224- ذالحکمة البالغه         (1874)        صاحب حکمت رسا، صاحب حکمت بی­انتها؛

رسیدن به تشخیص و مصالح به حق

225- ذالقدرة الکامله                    (1168)         صاحب نیروی کامل، دارای توانایی بی­عیب و نقص؛ کسب قدرت بی عیب

226- ذالحجّة القاطعه         (964)                   صاحب دلیل قاطع (برّنده)؛ قوی شدن در مباحث علمی و قاطعیت در حکم

227- ذالکرامة الظّاهره        (2140)         دارای بزرگی آشکار (هویدا)؛             خرق عادت

228- ذالعزّة الدّائمة            (904)           صاحب عزّت (ارجمندی) همیشگی؛    حفظ همیشگی آبرو

229- ذالقوّة المتینة           (1378)         صاحب توان استوار، دارای نیروی محکم؛  قوی شدن اراده

230- ذالعظمة المنیعه        (1953)         صاحب بزرگی استوار و بلند؛   صعود به مقامات

231- بدیع السموات(624)           پدیدآورندة (آفرینندة) آسمان­ها؛‌         شروع کارهای بلند

232- جاعل الظلمات (1506)        قرار دهندة تاریکی­ها؛                     پرهیز از کدورات

233- راحم العبرات   (953)                   ترحّم کنند به اشک­های روان؛          رقّت قلب

234- مقیل العثرات   (1382)        نادیده گیرندة لغزش­ها؛                   محو شدن ذنوب

235- ساتر العورات   (1369)        پوشانندة جاهایی که باید پوشیده باشد؛ حفظ آبرو

236- محیی الاموات (547)                   زنده کنندة مرده­ها؛                                    احیای نفوس مرده

237- منزل الآیات     (570)                   فرود آورندة نشانه­های روشن؛          ایمان و یقین

238- مضعف الحسنات (1540)      افزون کنندة نیکی­ها؛                     ازدیاد ثواب و پاداش

239- ماحی السیّئات (562)         نابود کنندة (از بین برندة) گناهان؛ نابود کنندة اعمال زشت، نابودی اخلاق مذمومه

240- شدید النقمات (940)                   سخت انتقام کش، سخت گیرنده­ی کیفرهای بد؛

زجر و عذاب بر دشمن خونخوار، دفع ظالم

241- مصوّر             (336)                   نگارنده، صورتگر؛                فرزند دار شدن و دیدن تصویرهای حقیقی

242- مقدّر              (344)                   اندازه گیر، اندازه بخش؛      حکمت و حسابگری

243- مدبّر               (246)                   تدبیر کننده؛                     مدیریت و تدبیر امور

244- مطهّر             (254)                   پاکیزه، پاک کننده؛                        رفع انجاس و زوال نجاسات

 245-منوّر                (296)                        روشنی بخش، روشن کننده؛ جهت نورانیّت و صفای باطن                 

246- میسّر             (310)          هموار و آسان کننده؛          سهل الامور شدن خواسته ها          

247- مبشّر             (542)          مژده بخش، نوید دهنده؛     رحمت و ظهور تجلیّات خاص

248- منذر               (990)           ترساننده، بیم دهنده؛          رفع بی حیایی

249- مقدّم             (184)           پیشی گیرنده، پیش فرستنده؛  به صواب شدن کارهای بعد

250- مؤخّر              (846)           عقب انداز، به پایان رساننده؛               طول عمر و اجابت دعا

251- ربّ البیت الحرام(925)         پروردگار خانه محترم (کعبه)؛    زیارت خانه­ی خدا

252- ربّ الشهر الحرام(1018)      پروردگار ماه محترم (الحرام)؛    رفع خصومت و استفاده از ماه­ها

253- ربّ البلد الحرام( 549)          پروردگار شهر محترم(مکه)؛      امنیّت در شهر و روستا

254- رب الرّکن و المقام(721)      پروردگار رکن و مقام؛             تسلیم و یافتن مقامات

255- ربّ المشعر الحرام(1123)    پروردگار مشعر محترم؛           توفیق درک و فهم امور

256- رب المسجد الحرام(620)     پروردگار مسجد محترم؛         توفیق اماکن متبرّکه

257- رب الحلّ و الحرام(557)       پروردگار حلال و حرام؛          کسب علم شریعت

258- ربّ النور و الظلام(1397)      پروردگار روشنی و تاریکی؛  برای تمییز نور از ظلمت و تشخیص حق از باطل

259- رب التحیة و السلام(824)    پروردگار تحیّت و درود؛       سلامتی و تحیّت

260- رب القدرة فی الانام(755)    پروردگار نیرو در بشر؛         قوّت جسمانی، تقویت جسم و روح

261- احکم الحاکمین        (240)   بزرگ حکم فرمایان، داورترین داوران؛ دادرسی حقوق مظلوم

262- اعدل العادلین           (301)  دادگرترین دادگران، عادلتر عادلان؛   تحقق دادگری

263- اصدق الصادقین        (481)  راستگوترین راستگویان؛                  زبان صدق و راستگویی

264- اطهر الطاهرین         (521) پاکتر پاکان، پاکیزه­ترین پاکیزگان؛    طهارت روح، تزکیه روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

265- احسن الخالقین       (941)  نیکوتر(خوب­تر) آفرینندگان؛              حسن ظنّ به خالق، نیکو شدن طفل                                                                                                                                                                                                                                      

266- اسرع الحاسبین(493)         سریعتر حسابگران، زودرس ترین حسابگران؛    تسریع در حسابرسی متجاوزین

267- اسمع السامعین(433)         شنواترین شنوایان (شنوندگان)؛                     شنوایی و اجابت حاجت

268- ابصر الناظرین      (1535)      بیناترین بینایان؛          باز شدن چشم برزخی، روشنایی ذهن و بصیرت یافتن

269- اشفع الشافعین(993)         شفیع ترین شفاعت کنندگان؛           آماده کردن اسباب به خیر، تسهیل امور

270- اکرم الاکرمین     (613)        گرامی­دارترین گرامی­داران؛               بلندی مرتبه و کرامت نفس

271- عماد من لا عماد له(386)    پشتوانة آن که پشتوانه­ای برای او نیست؛        توکّل

272- سند من لا سند له(384)     تکیه گاه آن که تکیه­ گاهی برای او نیست؛      رفع موانع

273- ذخر من لا ذخر له  (3156)    ذخیرة کسی که ذخیره ندارد، اندوختة آن که اندوخته­ای برای او نیست؛

چاره فقر و نداری

274- حرز من لا حرز له(586)        پناه­گاه آن که پناهگاهی برای او نیست؛          حفظ از بلاها

275- غیاث من لا غیاث له(3178)  دادرس آن که دادرسی ندارد، فریادرس آن که فریادرسی برای او نیست؛

                                                                                                                        طلب فریادرس در مشکلات

276- فخر من لا فخر له    (1916)  افتخار آن که افتخاری ندارد، بالیدن آن که بالیدنی برای او نیست؛   ترفیع مقام

277- عزّ من لا عزّ له       (310)     عزّت آن که عزّتی ندارد، ارجمندی آن که ارجمندی برای او نیست؛  کسب عزّت

278-معین من لا معین له  (496)   کمک آن که کمکی ندارد، یاری کنندة آن که یاری کننده­ای برای او نیست؛

    کمک در حوادث تلخ

279-انیس من لا انیس له   (398)هم صحبت آن که هم صحبتی برای او نیست؛       انس به حق و مصاحب مأنوس

280-امان من لا امان له    (340)    ایمنی آن که ایمنی ندارد؛    امنیّت و حفظ از بلاها                                                                

281-عاصم                  (210)       نگهدار، نگهدارنده؛             محفوظ بودن و تحت حرز الهی قرار گرفتن

282- قائم                     (151)      پابرجا، ایستاده؛                 تقویت اراده

283- دائم                   (55)           جاوید، باقی، پایدار؛             عدم تلوّن و تزلزل          

284- راحم                  (249)         مهرورز، مهربان؛    خوش دلی و نیک طینتی؛ رأفت و مهربانی

285- سالم                 (131)         بی­عیب، تندرست؛   صحّت جسم و روح؛ ایمنی از آفت و بلا

286- حاکم                 (69)           فرمان دهنده، داور؛                تسلّط بر نفس، تسلّط بر امور

287- عالم                  (141)         دانا، دانشمند؛           افزایش علم و آگاهی

288- قاسم                (201)         پخش کننده، قسمت کننده؛  توفیق به یافتن خوش اقبالی و قسمت

289- قابض               (903)          گیرنده، تنگ کننده ؛ در هم شکستن خصم و سرکوبی دشمن، تعدیل افزایش سرور

290- باسط               (72)      گشاینده، گشایش دهنده؛   وسعت رزق، گشایش در امور، خوش دلی، تعدیل افزایش قبض

291- عاصم من استعصمه  (957)   نگهدار هر که نگهداری از او جوید، نگهدارندة گناه آن که طلب حفاظت از گناه از او کند؛                                                                                                                               حفظ زن و فرزند

292- راحم من استرحمه  (1053)  مهربان به هر که از او مهر خواهد؛     دل رحمی و نیک سیرت بودن

293- غافر من استغفره         (3117)        آمرزندة هر که از او آمرزش جوید؛     مناسب شبهای قدر

294- ناصر من استنصره(1237)      یاری کنندة هر که از او یاری طلبد؛    طلب نصرت در زندگی

295- حافظ من استحفظه  (2533)نگهدار هر که از او نگهداری خواهد؛   حفظ و ایمنی خود و خانواده

296- مکرم من استکرمه(1116)    گرامی دارندة آن که از او طلب گرامی­داشت کند؛   جهت رفعت و عزّت و عدم خواری

297- مرشد من استرشده  (1604) راهنمای آن که از او طلب راهنمایی کند؛     طلب استاد حقیقی

298- صریخ من استصرخه(2346)   دادرس آن که از او طلب دادرسی کند؛        فرج خواهی زندانی و اسیر

299- معین من استعانه (847)        کمک هر که از او کمک جوید، پشتیبان آن که از او طلب پشتیبانی کند؛

                                                                        طلب یاری و کمک خواهی، قوّت پیرمرد و پیرزن که کسی را ندارند

300- مغیث من استغاثه (3607)    فریادرس آن که از اوطلب فریادرسی کند؛   نجات از درماندگی های زندگی

301- عزیزاً لا یضام         (977)      عزیزی که به او ستم نشود، ارجمندی که خوار گریده نمی­شود؛

عزّت دائمی و رفعت مقام

302- لطیفاً‌لا یرام           (412)      لطیفی که چشم انداز نگردد، مهربانی که فراگرفته نمی­شود؛   لطافت نفس

303- قیوماً لا ینام          (289)      پاینده­ای که خواب ندارد؛   دوام نفس به نورانیّت

304- دائماً لا یفوت         (583)      همیشگی­ای که از دست نرود، پاینده­ای که نابود نشود؛

باقی ماندن نعمت ها و عدم زوال آن

305- حیاً لا یموت           (506)      زنده­ای که هرگز نمیرد (از بین نمی­رود)؛ جهت زنده ماندن قلب ظاهری و باطنی

306- ملکاً لا یزول           (175)      سلطانی که زوال ندارد، فرمان روایی که از بین نرود؛ پایداری ملکات نفسانی ممدوح

307- باقیاً لا یفنی          (295)      ماندگاری که فانی نشود، پایداری که نابود نمی­شود؛  بقای نفس رحمانی

308- عالماً لا یجهل        (221)      دانایی که نادان (نمی­شود)؛   تقویت حافظه

309- صمداً لا یطعم        (295)      بی­نیازی که خوراک نخواهد، بی­نیازی که غذا خورانده نمی­شود؛    ریاضت جوع

310- قویّاً لا یضعف         (1108)    توانایی که سست نمی­شود، نیرومندی که ناتوان نمی­گردد؛   تقویت اراده، تقویت قوا

311- احد                      (13)         یگانه، یک؛   انقطاع از خلق و کثرت، جلای قلب، توحید ذاتی

312- واحد                    (19)         یکی، یکتا؛    انس، صحّت مرض، دفع وحشت و توّهمات

313- شاهد                  (310)      حاضر، گواه؛    تصدیق گواه درستکار

314- ماجد                    (48)         بزرگوار، پُر آوازکننده؛   سلوک، گشایش باطنی، بیرون رفتن از طبیعت، شهرت و آبرو

315- حامد                    (53)         ستوده کننده، ستاینده؛        تحمید و ستایش حق

316- راشد                  (505)       راهنما؛                            استاد و پیر راه

317- باعث                 (573)       برانگیزنده، فرستنده؛           کارهای بنیادی

318- وارث                  (707)       ارث برنده، میراث­بر؛           بقای ذریّه، حفظ جنین از سقط شدن، ایمنی از وحشت

319- ضارّ                    (1001)      زیان بخش؛                     نجات از خواری و دفع مضرّات، آسیب رساندن به دشمن

320- نافع                   (201)         سودبخش، سودمند، سود رسان؛        منفعت مالی و توانگری، حفظ منافع

321- اعظم من کل عظیم(2171)  بزرگتر از هر بزرگی؛

طیّ منازل معنوی، دست یابی به چیزهای بزرگ، عظمت و عزّت و توانگری

322- اکرم من کل کریم       (671)       جوان مردتر از هر بخشنده؛      مکرّم شدن نفس، متّصف شدن به صفت بخشش

323- ارحم من کل رحیم     (647)     مهربان تر از هر مهربان؛  مهربانی خاص به بندگان، عطوفت و رأفت خلق

324- اعلم من کل علیم      (431)     داناتر از هر دانا؛        افزایش علوم

325- احکم من کل حکیم    (287)  دانشمندتر از هر دانشمند؛   دقّت عقلی و فکری

326- اقدم من کل قدیم      (439)  دیرینه­تر (جلوتر) از هر دیرینه­ای؛       ماندن با حقیقت نفس

327- اکبر من کل کبیر        (595)  بزرگتر از هر بزرگ؛                        ترقّی به درجات بالاتر، فرمانروایی و بزرگی

328-الطف من کل لطیف    (389)   مهربان (دل­سوز­تر) از هر دل سوز؛    لطیف شدن نفس، طلب ترحّم الهی

329- اجلّ من کلّ جلیل    (247)      والاتر از هر والا، برجسته­تر از هر برجسته؛   ترفیع مقامات

330- اعزّ من کل عزیز   (312)          گرانمایه­تر از هر گرانمایه، ارجمندتر از هر ارجمندی؛

تحت پوشش عزّت دو دنیا قرار گرفتن

331- کریم الصفح          (479)         بخشندة با گذشت؛             توفیق گذشت از زیردستان

332- عظیم المنّ            (1141)      بزرگ با منّت؛                   ازدیاد الطاف و نعمت های روزمره، افزایش برکت

333- کثیر الخیر          (1571)       بسیار با خیر، پر ز نیکی؛      ترغیب به نیکی و نیکوکاری

334- قدیم الفضل       (1095)       دیرینه افزون بخش؛          ابقای فضل و لطف

335- دائم اللطف        (205)        همیشه مهربان؛                نوازش و مهربانی نسبت به زیردستان

336- لطیف الصنع       (370)          دقیق در صنعت، خوش قالب در صنعت؛          آرایش و آراستن کارهای خوب

337- منفس الکرب      (483)          رفع کنندة گرفتاری­ها، زدایندة غم و اندوه؛       دفع همّ و غم

338- کاشف الضرّ        (1432)      برطرف کنندة زیان­ها (ضررها)؛         رفع ضررهای دور و نزدیک

339- مالک الملک       (212)        صاحب فرمانروایی؛                                    حاکمیّت و فرمانروایی، ازدیاد خدم و حشم

340- قاضی الحق       (1050)      داوری کننده از روی حق و راستی؛     عدالت ورزیدن و به حق رسیدن

341- من هو فی عهده وفی(371)آن که در پیمانش وفا کننده است؛     عدم شکستن تعهدات

342- من هو فی وفائه قوی(409)  آن که در وفایش نیرومند است؛        وفا داری به تعهدات الهی

343- من هو فی قوته علیّ(812)آن که در نیروی خود بلند مقام (والا) است؛

توفیق توانایی خاص، توانمندی در عزّت یافتن

344- من هو فی علوه قریب(614)آن که در والایی­اش نزدیک است؛  به مقام مقرّبین رسیدن، ترفیع مقام و ترقّی کردن           

345- من هو فی قربه لطیف(627)آن که در نزدیکی­اش مهربان است؛   نزدیک شدن به صفات جمالی

346- من هو فی لطفه شریف(905)          آن که در دلسوزی­اش گرامی است؛   ارج نهادن و دلسوزی نسبت به خلق

347- من هو فی شرفه عزیز(870)            آن که در گرامی­اش ارجمند است؛اشراف به کارهای عزّت آور، ترفیع عزّت و جلالت

348- من هو فی عزّه عظیم(1293)          آن که در ارجمندی­اش بزرگ است؛   رسیدن به بزرگی ممدوح، عظمت یافتن

349- من هو فی عظمته مجید(1663)       آن که در بزرگی­اش بلند پایه است؛   حفظ و بقای عزّت و آبرو

350- من هو فی مجده حمید(305)        آن که در بزرگواری­اش ستوده است؛  مورد ستایش قرار گرفتن

351- کافی                   (111)     کفایت کننده، بسنده؛         کفایت مهمّات و دفع شرّ اعداء

352- شافی                 (391)     بهبود کننده، تندرستی بخش؛

 دفع سموم و شفای امراض ظاهری و باطنی، صحّت تندرستی

353- وافی                     (97)       وفادار، تمام و کامل؛  رسیدن به وعده های الهی، وفاداری در تعهدات

354- معافی                  (201)    عفو کننده، بهبودی دهنده؛  سلامت و عافیت، معفوّ شدن از صاحب قدرت

355- هادی                    (20)       راهنما، هدایت کننده؛

 استاد راه ، پیدا شدن راهنما و نجات از گمراهی، هدایت علمی و فکری

356- داعی                       (85)                دعوت کننده، خوانندة به سوی خود؛   تبلیغ حقایق دین،‌ دعوت به سوی حق

357- قاضی                      (911)              قضاوت کننده، برآورندة حاجت؛        قضاوت به حق، دادرسی ها

358- راضی                       (1011)           خشنود شونده؛      رسیدن به مقام رضا

359- عالی                       (111)              بلند مرتبه، والا، برفراز؛       علوّ درجات معنوی، ترقّی و ترفیع مقام

360- باقی                                  (113) پاینده، ماندگار ؛   طول عمر،‌ بقای اولاد، استحکام امور و عمل مقبول

361- من کل شیءٍ خاضع له        (1956)  آن که هر چیز فروتن است بر وی؛    خضوع ظاهری و باطنی، انکسار قلبی

362- من کل شیءٍ خاشع له        (1456)  کسی که هرچیز فرمان­بردار است بر وی؛    خشوع نفس

363- من کل شیء کائن له            (566)   آن که هر چیز بودنی است بر وی؛            تملیک اخص

364- من کل شیء موجود به       (516)  آن که هر چیزی هست با او؛     ارتباط خفی، تصرفات غیبی

365- من کل شیء منیب الیه       (598)   آن که هر چیزی بازگشت کننده است به سوی وی؛

    تفویض امور و واگذاری کارها

366- من کل شیء خائف منه       (1236)  کسی که هر چیزی ترسان است از وی؛   خوف و خشیت از حق

367- من کل شیء قائمبه          (608)  آن که همه چیز پایدار به اوست؛       اعتماد و تکیه بر حق، استواری در امور

368- من کل شیء صائرٌ الیه        (797)   آن که هرچیزی گردنده است به سوی او؛

بازگشت از مسافرت ها،‌توکّل در سفر

369- من کل شیء یسبّح بحمده  (589)              کسی که هر چیزی تسبیح می­گوید به ستایش وی؛

                                                                                                            تسبیحات قبل از طلوع شمس و قبل از غروب

370- من کل شیء هالک الا وجهه(557)    آن که هر چیزی هلاک شونده است جز ذات وی؛

فنای فی الله و محو شدن در خدا

371- من لا مفرّ الاّ الیه       (519)               آن که نیست گریزگاه جز به سوی او؛

بازگشت فرزند به والدین، بازگشت عبد به مولا

372- من لا مفزع الّا الیه     (396)                آن که نیست پناهگاهی جز به سویش؛  به دست آوردن تکیه گاه حقیقی

373- من لا مقصد الّا الیه    (433)                کسی که نیست مقصد (آهنگی) جز به سویش؛  رسیدن به مقاصد معنوی

374- من لا منجا منه الّا الیه (388)              آن که نیست جای رهایی جز به سوی او؛        نجات از دریای موّاج دنیا

375- من لا یرغب الا الیه    (1411)              کسی که اشتیاق (میل) نشود جز به سویش؛      میل به معانی و ملکوت

376- من لا حول و لا قوّة الّا به (352)          آن که نیست جنبشی و نه نیرویی جز به یاری او؛

ازدیاد قوای ظاهری و باطنی

377- من لا یستعان الا به   (751)               آن که کمک خواسته نشود جز به او؛  استعانت در رفع صفات رذیله

378- من لا یتوکل الا علیه   (734)               کسی که توکّل (تکیه و اعتماد) نشود جز بر او؛  ازدیاد صفت توکّل

379- من لا یرجی الا هو     (387)               آن که امیدی نیست جز به او؛  زیاد شدن امید به حق، ترک امید از غیر حق

380- من لا یعبد الا هو        (250)               کسی که پرستش نشود جز او؛   عبودیت و بندگی محض و دفع شرک خفی

381- خیر المرهوبین           (1154)              بهترین ترسناک، بهترین ترسیده شدگان؛   تعدیل خوف افراد ترسو

382- خیر المرغوبین           (2149)            بهترین میل شدگان (رغبت خیز)؛ 

میل و رغبت به مناجات و دعا، رفع ناامیدی از حق

383- خیر المطلوبین           (988)                بهترین خواسته (جویا) شدگان؛  طلب مطلوب

384- خیر المسئولین         (1038)            بهترین درخواست شده؛      مراجعات به حق و صواب،  ‌اجابت دعوات

385- خیر المقصودین         (1141)            بهترین قصد شدگان؛          رسیدن به حوایج و مقاصد  

386- خیر المذکورین           (1867)              بهترین یاد شدگان؛            ابقای ذکر در دل

387- خیر المشکورین         (1467)            بهترین شکرگزاری شده (ستوده شدگان)؛

متذکّر شدن در سپاسگزاری از حق، ازدیاد نعمت           

388- خیر المحبوبین(959)  بهترین دوست داشته شدگان؛  جذب معبود و معشوق،‌ در محبّت الهی

389- خیر المدعوّین  (1021)            بهترین خوانده شدگان؛          دعا و ثنا و زیارت، اجابت دعا

390- خیر المستأنسین (1512)         بهترین همدمان؛                   نزدیکی به مونس خوب

391- غافر               (1281)              آمرزنده، بخشایندة گناه؛         محو شدن گناهان

392- ساتر              (661)            پرده پوش، پوشاننده؛            کسب صفت حیا و حفظ آبرو

393- قادر                     (305)                توانا، نیرومند؛                      انرژی گرفتن برای بندگی، دفع بدها و غلبه بر دشمن

394- قاهر                   (306)                قهرکننده، غلبه کننده؛           بیرون رفتن دوستی دنیا، غلبه بر دشمن

395- فاطر                    (290)                آفریننده، شکافنده؛                           پیشرفت مهمّات

396- کاسر                  (281)                شکننده، خورد کننده؛            دفع دشمنی، کوفتن بت نفس و انکسار قلبی

397- جابر                    (206)                تلافی کننده، بست و بندکننده؛ مداوا و نرم کنندة اعمال گذشته،‌   جبران مافات

398- ذاکر                    (921)                یاد کننده، به یاد آورنده؛      ازدیاد یاد حق در نفس

399- ناظر                    (1151)              نظاره کننده، بیننده؛           مراقبه

400- ناصر                    (341)                یاور، یاری کننده؛              غالب شدن بر دشمن و شیاطین

401- من خلق فسوّی (976)              آن که آفرید و تسویه کرد (نیکو بیاراست)؛  فرزند سالم و صالح

402- من قدّر فهدی    (493)                کسی که اندازه داد پس راهنمایی کرد؛       حسابگری به جا

403- من یکشف البلوی        (579)    کسی که برطرف کند بلا (گرفتاری) را ؛     دفع بلیّه و همّ و غم

404- من یسمع النّجوی        (370)    کسی که می­شنود گفتگوی زیرگوشی (راز) را؛ محرم اسرار شدن و فهم دقایق

405- من ینقذ الغرقی            (2291)  کسی که نجات می­دهد غرق شدگان را؛    نجات از غرق شدن

406- من ینجی الهلکی         (259)    کسی که می­رهاند هلاک شدگان را؛        نجات گرفتاران دنیا

407- من یشفی المرضی     (1571)  کسی که بهبود بخشد بیماران را؛             شفای امراض

408- من اضحک و ابکی(958)            آن که می­خنداند و می­گریاند؛                تعدیل غم و شادی                  

409- من امات و احیی(567)   آن که می­میراند و زنده می­کند؛             مردن نفس و زنده شدن دل

410- من خلق الزوجین الذکر و الانثی(2476)آن که آفرید دو جفت از مرد و زن (نر و ماده) را؛  

پیوند و همبستگی همسران و پیدا کردن همسر

411- من فی البرّ و البحر سبیله(767) کسی که در خشکی و دریا راه اوست (داده)؛

 برای راه درست برگزیدن راننده و ناخدا، راه یابی صحیح

412- من فی الافاق ایاته     (810)     کسی که در کرانه­ها نشانه­های اوست؛  یقین و سیر در آفاق

413- من فی الایات برهانه    (886)      آن که در نشانه­ها دلیل اوست؛           دلایل عقلی برای ازدیاد تفکّر

414- من فی الممات قدرته  (1401)   آن که در مردن قدرت نمایی کرده، آن که در مرگ نیروی اوست؛

                                                                                                              طلب کمک از خدا هنگام مردن

415- من فی القبور عبرته     (1196)     آن که در گورها پند گرفتن اوست؛    یقین و عبرت و ایمان به مرگ

416- من فی القیامة ملکه   (462)       آن که در قیامت سلطنت (فرمانروایی) او است؛ 

ظهور پادشاهی نفس بعد از مردن نفس امّاره

417- من فی الحساب هیبته(704)       آن که در حساب کشیدن شکوه اوست؛ محاسبه

418- من فی المیزان قضاؤه    (1231)               آن که در سنجش (اعمال) حکم اوست؛       عدالت

419- من فی الجنة ثوابه     (783)      آن که در بهشت پاداش نیک اوست؛          ترغیب به اعمال مستحبّی

420- من فی النار عقابه      (640)       آن که در آتش مجازات (کیفر) اوست؛        ترس از عقاب الهی

421- من الیه یهرب الخائفون(1131)      آن که ترسندگان به سوی او می­گریزند؛      دفع دشمن و بدخواه

422- من الیه یفزع المذنبون  (1182)                آن که به سوی او پناهنده شوند گنه کاران؛  امید برای خطاکاران به عفو

423- من الیه یقصد المنیبون  (529)      آن که به سوی او قصد کنند بازگشت کنندگان (توبه کاران)؛  توبه و انابه

424- من الیه یرغب الزاهدون (1452)    آن که به سوی او میل (رغبت) کنند پارسایان؛    بی میلی به دنیا

425- من الیه یلجأ المتحیّرون (925)       آن که به سوی او پناه برند سرگردانان؛       دفع تفرقه و پریشانی

426- من به یستأنس المریدون(1019) آن که به او خو گیرند اراده کنندگان؛         صدق مرید به مراد، ارادت به حق

427- من به یفتخر المحبّون    (1524)                آن که به او افتخار کنند دوستداران؛  

جذب معشوق، دست یابی به قلّه های افتخار و سربلندی

428- من فی عفوه یطمع الخاطئون(1162)    آن که در بخشش او طمع ورزند خطاکاران؛   امید به بخشش خدا

429- من الیه یسکن الموقنون          (559)       آن که به سوی او ارام شوند یقین کنندگان؛    یقین و طمأنینه

430-من علیه یتوکل المتوکلون        (1185)      آن که بر او توکّل کنند توکّل کنندگان؛         ازدیاد توکّل

431- حبیب                         (22)          دوست و معشوق؛  ازدیاد محبّت و عشق

432- طبیب                         (23)          طبیب؛                درمان نفس و عشق

433- قریب                          (312)        نزدیک؛              مقرّب شدن، آسان شدن دشواری ها

434- رقیب                          (312)        نگهبان؛              تحفّظ نفس از هجوم جنود جهل

435- حسیب                      (80)          حساب دارنده، حسابگر؛    نجات از چیزهایی که می­ترسد، کفایت مؤنه      

436- مهیب                         (57)          سهمناک، ترس و بیم دهنده؛  

 از عذاب الهی ترسیدن، صاحب هیبت شدن، یادآوری عظمت و هیبت الهی

437- مثیب                          (552)        ثواب دهنده، پاداش دهنده؛  توفیق عبادات و زیارات و مستحبّات، قبولی اعمال خیر

438- مجیب                        (55)          اجابت کننده،‌ پاسخ دهنده؛  استجابت دعا، برآمدن حاجات، گشوده شدن کارهای بسته

439- خبیر                            (812)        آگاه، دانا؛                        اطلاع بر ضمایر و اسرار قلوب، اطلاع از خواص اشیاء

440- بصیر                           (302)        بینا؛                   بینایی ظاهری و باطنی، دفع قساوت قلب

441- اقرب من کلّ قریب    (755)        نزدیک تر از هر نزدیک؛      قرب به ساحت حضرت محبوب

442- احبّ من کلّ حبیب    (173)       دوست تر از هر دوست؛      توجّه معشوق به عاشق،  ازدیاد محبّت الهی

443- ابصر من کل بصیر       (735)       بیناتر از هر بینا؛                 بینایی ظاهر و دل، آگاهی در مورد مسائل

444- اخبر من کل خبیر       (1755)     آگاه­تر از هر آگاه؛              علم ضمیر، آگاهی از مجهولات

445- اشرف من کل شریف    (1311)شریف­تر از هر شریف؛        شرافت نفس، شرافت و بزرگی یافتن

446- ارفع من کل رفیع             (851)  بلندتر از هر بلند، والاتر از هر والا؛    ترفیع مقام

447- اقوی من کل قوی         (373)  نیرومندتر از هر نیرومند؛      قوی شدن جسم و روح، قدرت پیدا کردن

448- اغنی من کل غنی         (2261)            توانگر تر از هر توانگر؛        بی نیازی از خلق

449- اجود من کل جواد       (168)   بخشنده تر از هر بخشنده؛   رفع بخل، ازدیاد بخشش وجود

450- ارأف من کل رؤف           (703)    مهرورزتر از هر مهربان؛       دل رحمی، خوش رأفتی و صفای باطن

451- غالباً غیر مغلوب          (3322)    پیروزمندی که شکست نمی­خورد؛      غلبه بر دشمن

452- صانعاً غیر مصنوع          (1678)  سازنده­ای که ساخته نشده؛     ساخت و ساز بدون آفت، ابداع صنایع

453- خالقاً غیر مخلوق          (2718)آفریننده­ای که آفریده نشده؛     ازدیاد اندیشة توحیدی

454- مالکاً غیر مملوک   (1438)         دارایی که در ملک دیگری نیست؛    نابودی دشمن

455- قاهراً غیر مقهور    (1868)          شکنندة کام­ها که چیره ناپذیر است؛   نابودی دشمن و غلبه بر دشمن

456- رافعاً غیر مرفوع      (1958)        بالا برنده­ای که بالا برده نمی­شود؛    ترقّی درجات بدون عوارض

457- حافظاً غیر محفوظ(3234)          نگهدارنده­ای که نگهداری نمی­شود؛   حفظ قلب از جواسیس شیطانی

458- ناصراً غیر منصور     (1938)         یاری کننده­ای که یاری نمی­شود؛      کمک در سلوک، ترقّی در سلوک

459- شاهداً غیر غائب   (2525)         گواه ناپنهان، آشکاری که پنهان نمی­شود؛  مراقبه

460- قریباً غیر بعید          (1609)        نزدیکی که دور نمی­شود؛    ازدیاد قرب معنوی

461- نور النّور                 (543)           روشنی روشنایی؛               صفای باطن

462- منوّر النّور                (583)           روشنی دهندة (روشنی بخش) روشنایی؛          ازدیاد توجّهات حضرت حق

463- خالق النّور               (1018)         آفرینندة روشنایی؛            ملبّس شدن به لباس نورانیّت

464- مدبّر النّور                (533)           اداره کنندة روشنایی؛          تحت سیطرة انوار ائمه قرار گرفتن

465- مقدّر النّور               (631)           اندازه بخش روشنایی؛        تجلیّه صفات

466- نور کل نور               (562)           روشنی هر روشنایی؛          فزونی توفیق

467- نوراً قبل کل نور  (695)                روشنایی پیش از هر روشنایی؛توجّهات الهی قبل از بلوغ

468- نوراً بعد کل نور  (639)                روشنایی پس از هر روشنایی؛ توجّهات الهی بعد از بلوغ

469- نوراً فوق کل نور            (749)                روشنایی بالای هر روشنایی؛  طی کردن موفقیت آمیز مراحل سلوک

470-نوراً لیس کمثله نور(1208)        روشنایی که همانندش روشنایی نیست؛  تجلیّات جمالی

471- من عطائه شریف   (766)          آن که بخششش شرافتمندانه است؛       کرامت و بخشش بی اندازه

472- من فعله لطیف    (404)              آن که کارش دقیق (با مهربانی) است؛                دقّت در انجام کارها

473- من لطفه مقیم  (404)              آن که دلسوزی­اش پایدار است؛            پایندگی لطف و رحمت، طلب رحمت از حق

474- من احسانه قدیم (369)             آن که در نیکویی­اش دیرینه است؛         عدم زوال نعمت

475- من قوله حق       (339)              آن که در گفتارش راست (درست) است؛  نیک گفتاری و صواب در قول

476- من وعده صدق  (369)              آن که وعده­اش راست است؛                         وفای راستین به وعده ها، پایداری به تعهدات

477- من عفوه فضل    (1161)                        آن که در گذشتش برتری است؛          فزونی در بخشش گناهان

478- من عذابه عدل    (972)              آن که عذابش از روی دادگری است؛  ظهور عدل در محاکم، عدالت خواهی

479- من ذکره حلوٌ       (1059)                        آن که یادش شیرین است؛                لذّت بردن از ذکر

480- من فضله عمیم  (1165)                        آن که فزون بخشی­اش همگانی است؛  نزول رحمت برای همة بندگان

481- مسهّل               (135)               هموار کننده، آسان کننده؛                  تسهیل و رفع موانع زندگی

482- مفصّل                (240)               جدا کننده؛           ایجاد فاصله بین پاکان و ناپاکان، فصل حقّ و باطل

483- مبدّل                  (76)                 تبدیل کننده،‌ دگرگون کننده؛ 

تبدیل رذایل به فضایل، تبدیل زشتی ها به نیکی ها، تبدیل مقدّرات

484- مذلّل                  (800)               خوار و ذلیل و رام کننده؛     تخلیه و کشتن نفس امَاره

485- منزّل                   (127)                نازل کننده، فرود آورنده؛

 برکت در جایگاه و خانه و نزول عافیت، رسیدن به جایگاه مناسب

486- منوّل                  (126)                عطا بخش، عطا کننده؛       قابلیّت عطا یافتن، رسیدن به مقصود

487- مفضل                (950)                فضیلت دهنده؛     توفیق در مستحبّات، تفضّل یافتن، فاضل شدن

488- مجزل                 (80)                  بخشندة نعمت بزرگ، پاداش دهنده؛  قابلیّت برای تفضّل گرفتن

489- ممهل                 (115)                مهلت دهنده (بخش)؛         عدم تسریع در عقاب، مهلت گرفتن قبل از مجازات

490- مجمل                (113)                نیکوکار، خوب کننده؛         اصلاح کارها به صواب      

491- من یری و لا یری (567)              آن که بیند و دیده نشود؛     لقاء الله

492- من یخلق و لا یخلق (1607)      آن که بیافریند و آفریده نشود؛          اکثار در تولید

493- من یهدی و لا یهدی'(185)        آن که ره نماید و رهبری نخواهد، آن که راهنمایی می­کند و راهنمایی نمی­شود؛

                                                                                                                                    راهنمایی و هدایت عام

494- من یحیی و لا یحیی' (203)      آن که زنده می­کند و زنده کرده نشود؛                                    زنده شدن دل

495- من یسئل و لا یسئل  (309)     آن که سؤال کند از همه و سؤال کرده نمی­شود؛           طلب تعلیم و تعلّم

496- من یطعم و لا یطعم  (385)       آن که می­خوراند و خورانده نشود؛اطعمه و اغذیه حلال و ریاضت جوع، خوراک حلال

497- من یجیر و لا یجار علیه ( 679)  آن که پناه دهد و پناه داده نشود؛      امنیّت و حفظ

498- من یقضی و لا یقضی' علیه (2082)     آن که داوری می­کند و داوری کرده نشود؛      عدالت ورزی

499- من یحکم و لا یحکم علیه  (398)       آن که حکم راند و بر او حکم رانده نشود (محکوم نگردد)؛ فتوای به صواب

500- من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد (641) آن که نه کسی فرزند اوست نه او فرزند کسی؛ 

دفع شرک جلی و خفی

501- نعم الحسیب      (271)             خوش (بهترین) حسابگر؛     مدیریت در دارایی و حسابگری

502- نعم الطبیب         (214)             بهترین طبیب (پزشک)؛      درمان دردها

503- نعم الرّقیب          (503)              بهترین نگهبان؛                حفظ حدود و مرزها و مراقبه، حفظ نفس و دفع لغزش ها

504- نعم القریب      (503)                بهترین نزدیک؛                تقرّب خاصّ الخاص

505- نعم المجیب     (246)                خوش اجابت کننده، بهترین پاسخگو؛    سرعت در اجابت

506- نعم الحبیب       (213)                بهترین دوست؛                 دوستی  الهی

507- نعم الکفیل        (331)                بهترین عهده­دار؛               قیّم و عهده دار پابرجا، تفویض امور واگذاری کارها

508- نعم الوکیل       (257)                بهترین کارگزار؛                وکالت موّفق

509- نعم المولی      (277)                           بهترین سرپرست؛               سرپرست خوب و استاد

510- نعم النصیر         (541)                بهترین یاور؛                     نصرت در کارهای مادّی و معنوی

511- سرور العارفین   (908)                شادی عارفان؛                  تجلیّات خاص برای قلوب عارفان

512- منی المحبّین    (241)                آرزوی دوستداران؛             ازدیاد دوستی دوستان، رسیدن به محبوب و انیس

513- انیس المریدین  (466)                همدم خواستاران (ارادتمندان)؛  مونس شدن مرید به مراد

514- حبیب التّوابین   (522)                دوست بازگشت کنندگان؛        رغبت در بازگشت از گناه

515- رازق المقلّین     (569)                روزی دهندة کم بضاعتان، روزی رسان بی­بضاعتان؛       دفع فقر

516- رجاء المذنبین    (1087)              امید گنه کاران؛                                         مطلوب بازگشت کنندگان از ذنوب

517- قرّة عین العابدین      (603)      روشنی چشم عبادت کنندگان؛                      تقویت در بصیرت به عبادت

518- منفّس عن المکروبین(709)       گشایندة گرفتاران، رهایی کنندة غمزدگان؛       راه گشایی در مشکلات، سعه ی صدر

519- مفرّج عن المغمومین (1660)     زدایندة اندوه از غمزدگان؛    انبساط غمدیدگان، رفع غم و اندوه

520- اله الاولین و الاخرین (1062)      پرستش شدة اولین و آخرین،‌ معبود پیشینیان و پسینیان؛

اتقان و ایمان به ازلیّت و ابدیِت حق

521- ربّنا                      (253)                پروردگار ما؛         اجابت دعا

522- الهنا                (87)                  معبود ما ؛            مناجات و راز و نیاز

523- سیّدنا                 (125)                آقای ما؛             بزرگواری، رفع ذلّت و خواری

524- مولینا                 (128)                سرپرست ما؛        سرپرستی به حق

525- ناصرنا                 (392)                یاور ما؛               یاری خلق مستضعف، استمداد از حق

526- حافظنا                (1040)              نگهدار ما؛           مراقبه، رفع ترس و واهمه

527- دلیلنا                  (125)                رهنمای ما؛          ازدیاد بارهین محکم و یافتن راهنما، رفع سردرگمی و حیرانی

528- معیننا                 (221)                کمک کار ما؛       کمک در پیری و استعانت به حق در امور

529- حبیبنا                 (73)                  دوست ما؛           ازدیاد دوستان همدل

530-طبیبنا                 (74)                  پزشک ما؛           مداوای نفوس و جسم

531- ربّ النّبییّن و الابرار(796)            پروردگار پیغمبران و نیکان؛   مربّی نفوس خاص

532- ربّ الصّدّیقین و الاخیار(1346)    پروردگار راستگویان و نیکوکاران (برگزیدگان)؛  تربیت افراد قابل

533- ربّ الجنّة و النّار       (579)         پروردگار بهشت و دوزخ (آتش)؛        ورود به بهشت و دوری از جهنّم

534- ربّ الصّغار و الکبار    (1784)       پروردگار خردسالان و بزرگسان؛        تربیت فرزندان و نگهداری سالخوردگان

535- ربّ الحبوب و الثّمار    (1029)    پروردگار دانه­ها و میوه­ها؛    برای به ثمر رسیدن حبوبات و مرکبات و سیفی جات     

536- ربّ الانهار و الاشجار (1032)      پروردگار جوی­ها (نهرها) و درخت­ها؛  فوران آب چشمه ها و به ثمر رسیدن درختان

537- ربّ الصّحاری و القفار (960)       پروردگار بیابان­ها و دشت­ها، پروردگار صحراها و کویرها؛ 

حفظ زمین کشاورزی از آفات

538- ربّ البراری و البحار   (894)        پروردگار بادیه­ها (خشکی­ها) و دریاها؛   طیّ طریق سالم بر روی زمین و دریا

539- ربّ الّیل و النّهار      (596)          پروردگار شب و روز؛      استفاده از ساعات شبانه روز

540- ربّ الاعلان و الاسرار(884)         پروردگار آشکارها و نهان­ها (رازها)؛     دوستی در ظاهر و باطن 

541- من نفذَ فی کل شیء امره     (1616)آن که نافذ است در هر چیز فرمانش؛     تنفیذ نفَس رحمانی

542- من لحق بکلّ شیء علمه      (735)        آن که در برگرفته همه چیز را دانش او؛   دفع جهل

543- من بلغت الی کل شیء قدرته (2632)    آن که رساست به هر چیز قدرتش؛    استدامت قدرت در زندگی

544- من لا تحصی العباد نعمه     (902)      آن که نعمتهایش را بندگان نمی­توانند بشمارند؛  افزونی نعمت ها

545- من لا تبلغ الخلائق شکره   (2841 )    آن که برنیایند خلایق از عهده شکرش؛           ازدیاد شکر نعمت ها

546- من لا تدرک الافهام جلاله    (972)        آن که در نیابند فهم­ها بزرگ قدری­اش را؛       رشد عقل و زیرکی

547- من لا تنال الاوهام کنهه      (766)         آن که پی نبرند افکار به حقیقتش آن طور که هست؛   دفع تخیّل

548- من العظمة و الکبریاء ردائه (1617)       آن که عظمت و بزرگی لباس اوست؛

بزرگ منشی و ملبّس به لباس عزّت و آبرو شدن

549- من لا تردّ العبادُ قضائه        (1740)       آن که بندگان نمی­توانند حکمش را برگردانند؛ 

            ثابت بودن نظر و حکم، ثبات و تغییر ناپذیری

550- من لا ملک الا ملکه             (338)      آن که نیست فرمانروایی جز فرمانروایی او؛ 

ثبوت زمین و خانه و مال، حفظ سلطنت

551- من لاعطاء الا عطاؤه              (319)       آن که نیست بخششی جز بخشش او؛           

                                                                                                تقدیر از بخشش، اجابت دعا و تقاضای مدد

552- من له المثل الاعلی   (868)    آن که برای اوست مثل (نمونه) عالی­تر؛  اسوه و الگویی برای خوبی ها، الگو پذیری

553- من له الصّفات العلیا     (869)               آن که او راست صفات والاتر (برتر)؛                          کسب صفات پسندیده

554- من له الآخرة و الاولی' (1046)             آن که از اوست پایان (انجام) و آغاز؛              عافیت و آغاز و انجام کار   

555- من له الجنّة المأوی'    (302)                آن که او راست بهشت و جایگاه ابدی؛           منزل با آسایش

556- من له الایات الکبری'    (831)               آن که او راست نشانه­های بزرگتر؛                 علم الیقین

557- من له الاسماء الحسنی' (417)           آن که از اوست نامهای بهتر (نیکوتر)؛             مظهریت اسماء الهی

558- من له الحکم و القضاء  (1162)             آن که او راست حکم و فرمان؛               تنفیذ و صواب بودن حکم و نظر

559- من له الهواء و الفضاء    (1085)             آن که او راست هوا و فضا؛            درمان امراض تنفّسی و دفع تیرگی ها

560- من له العرش و الثّری'  (1473)             آن که او راست عرش و زمین؛         سیر و سیاحت در زمین و آسمان

561- من له السّموات العلی'(804)               آن که از اوست آسمان­های بلند؛       بلند شدن مقام

562-عفوّ                                (156)                بخشنده، درگذشت کنندة بسیار؛آمرزش و امید به پاک شدن اعمال سیّئه

563-غفور                               (1286)              بسیار آمرزنده؛      بخشش معاصی و وسواس، ایمن بودن از خطرات

564- صبور                               (298)                بردبار، شکیبا؛       اطمینان باطن و صبر جمیل، صبر در مصائب

565-شکور                             (526)                بسیار سپاس پذیر ؛ دفع غم، وسعت معیشت و پاک شدن از غلّ و غش

566-رؤف                                (287)                بسیار مهربان؛

نجات مظلوم از زندان، رحمت خاص و جذب شفاعت، نرمی دل و مهربانی

567- عطوف                            (165)                پیوند کنندة مهربان، با محبّت؛          همبستگی بین فامیل

568-مسئول                          (136)                درخواست شده، خواهش شده؛         پذیرش از طرف عالی به دانی

569- ودود                                (20)                  بسیار دوست دارنده؛  محبّت و دوستی، الفت و تبدیل عداوت به دوستی

570- سبّوح                             (76)                  منزّه، مورد تسبیح و دعا؛     تصفیه نفس و روح

571- قدوس                            (170)                پاک و مبارک، مقدّس؛

پاک شدن باطن از رذائل و ایمنی از شرّ وسوسه شیطان

572- من فی السماء عظمته(1727)              آن که بزرگی­اش در آسمان است؛  سیر در آفاق

573- من فی الارض ایاته       (1629)              آن که در زمین است نشانه­های او؛    یافتن حجج و براهین ارضی

574- من فی کل شیء دلائله(611)              آن که در هر چیزی است راهنماییش؛

 روشنی یافتن نفس از نمونه های حقّانی

575- من فی البحار عجائبه     (504)            آن که در دریاهاست شگفتی­هایش؛   استخراج گوهر و صید

576- من فی الجبال خزائنه     (911)            آن که در کوههاست گنجینه­هایش؛   استخراج از معادن

577- من یبدء الخلق ثم یعیده  (1507)          آن که آغاز کند آفرینش را سپس برگرداند؛      سفر من الخلق الی الحق

578- من الیه یرجع الامرُ کلّه    (746)            آن که همة کارها به سوی او برگردد؛تفویض امو و واگذاری کار

579- من اظهر فی کلّ شیء لطفه  (1771)   آن که نمایان است در هر چیز نرمی نمودنش (مهربانی­اش)؛

                                                                                                            بینایی به زیبایی های آفریده

580- من احسن کل شیء خلقه      (1305)            آن که نیکو ساخت هر چیز را آفرینشش؛         عین الیقین

581- من تصرّف فی الخلائق قدرته (2422)   آن که تصرف دارد در آفریده­ها تواناییش؛        ظهور و اعمال قدرت خاص

582- حبیب من لا حبیب له        (200)           دوستدار آن که دوستداری برایش نیست ؛       محبوب یابی مطلق

583- طبیب من لا طبیب له        (202)           پزشک آن که پزشکی برایش نیست؛

درمان صفات رذیله، درمان امراض جسمانی

584- مجیب من لا مجیب له     (266)           پاسخگویی آن که پاسخگویی برایش نیست؛  استجابت دعا

585- شفیق من لا شفیق له(1136)           دلسوز آن که دلسوزی برایش نیست؛    ایجاد مهر بین خواص

586- رفیق من لا رفیق له         (936)                        همراه آن که همراهی برایش نیست؛     ایجاد مهر و محبّت بین نزدیکان 

587- مغیث من لا مغیث له     (3256)           فریادرس آن که فریادرسی برایش نیست؛   پناه بردن به فریادرس(دادرس)

588- دلیل من لا دلیل له     (304)               راهنمای آن که راهنمایی برایش نیست؛     یافتن استاد و معلّم

589- انیس من لا انیس له      (398)             همدم آن که برایش همدمی نیست؛          مونس شدن به حضرت باری

590- راحم من لا راحم له        (654)              رحم کنندة آن که رحم کننده­ای برایش نیست؛  رفع غلظت قلب

591- صاحب من لا صاحب له (358)               یار آن که یاری برایش نیست؛          یافتن رفیق راه

592- کافی من استکفاه       (768)      بسنده کننده برای آن که بسندگی طلبد از او؛ مکفّی شدن به اندازه ضرورت زندگی

593- هادی من استهداه       (586)                هدایت کنندة آن که هدایت طلبد از او            ؛   هدایت عموم مردم

594- کالی من استکلاه        (668)                پاسدار آن که پاسداری طلبد از او؛     حفظ و حراست از خانواده

595- راعی من استرعاه      (1108)              رعایت کنندة هر که از او رعایت خواهد، نگهدارندة (حراست کننده)                                                                                آن که نگهداری طلبد از او؛    مراقبه نفس

596- شافی من استشفاه(1328)            شفابخش آن که شفا طلبد از او؛   شفا و درمان امراض صعب العلاج

597- قاضی من استقضاه   (2377)           داور آن که داوری طلبد از او؛       داوری عادلانه

598- مغنی من استغناه     (2707)            بی­نیاز کنندة آن که بی­نیازی طلبد از او؛    دفع فقر و نداری

599- موفی من استوفاه      (779)                وفادار آن که وفاداری طلبد از او؛           ایفای آن چه حقوق به عهده دارد

600- مقوّی من استقواه       (819)                نیروبخش آن که نیروبخشی طلبد از او؛    تقویت در طیّ منازل طریق

601- ولیّ من استولاه           (639)                یار آن که یاری طلبد از او؛  طلب ولایت خاصّه

602- خالق                              (731)                آفریدگار، آفریننده؛    استحکام عقیده در مخلوقات حق تعالی

603- رازق                               (308)                روزی دهنده؛        طلب رزق بی زحمت

604- ناطق                              (160)                متکلّم، گوینده؛     خطیب و سخنران شدن

605- صادق                             (195)                راستگو؛    حصول صدق و صفا

606- فالق                               (211)                آفریدگار صبح و سپیده دم،‌ شکافنده؛   

پیدا شدن راه گم شده، موشکافی در کارهای دقیق و مشکل

607- فارق                               (381)                پراکنده کنندة دشمن، جدا کننده؛  فاصله و جدایی میان خوبان و بدان

608- فاتق                               (581)                شکافنده، گشایندة بسته­ها؛    بیرون آمدن از جمود و استخراج معادن

609- راتق                               (701)                پیوند دهنده، بسته کنندة گشوده ها؛   

ترمیم کننده مشکلات گذشته و جوش خوردن استخوان های شکسته

610- سابق                            (163)                پیش افتاده، پیش تر؛ 

وارث خوب گذشتگان و تکرار لطف گذشته، سبقت گرفتن در امور  

611- سامق                            (201)                بلند کننده، برتر؛   بلند آوازه و هنرمند شدن

612- من یقلّب الّیل و الّنهار  (626)                آن که زیر و رو کند (بگرداند) شب و روز را؛  انقلاب درونی

613- من جعل الظلمات و الانوار(1890)         آن که قرار داد تاریکی­ها و روشنایی ها را؛    علم الیقین

614- من خلق الظلّ و الحرور(2232)              آن که آفرید سایه و گرما را؛   استفاده از صفات جمالی و جلالی

615- من سخّر الشّمس و القمر      (1758)  آن که به تصرّف در آوری خورشید و ماه را؛ 

 تصرّف در نفوس مذکّر و مؤنث آورد

616- من قدّر الخیر و الشّرّ             (1772)  آن که به اندازه در آورد نیکی و بدی را ؛       اقبال به خیر و ادبار از شهر

617- من خلق الموت و الحیوة          (1758)  آن که آفرید مرگ و زندگی را؛  عبرت از انتقال و تبدیل

618- من له الخلق و الامر                 (1164)  آن که از اوست آفرینش و فرمان؛   آگاهی از عالم ناسوت و لاهوت

619- من لم یتّخذ صاحبة و لا ولداً(2449)     آن که نگرفته همسری و نه فرزندی؛  میل همدمی به حق

620- من لیس له شریک فی الملک(966)    آن که نیست برای او همتایی در فرمانروایی؛   دفع شرک

621- من لم یکن له ولیّ من الذلّ   (1172)  آن که نبود برای او یاوری (سرپرستی) از خوار شدن؛    یافتن یار عزیز

622- من یعلم مراد المریدین            (830)    آن که می­داند خواستة مشتاقان (ارادتمندان) را؛              رسیدن مشتاقان به مراد

623- من یعلم ضمیر الصّامتین          (1912)  آن که می­داند نهان خاموشان را؛      علم ضمیر

624- من یسمع انین الواهنین        (534)    آن که بشنود ناله خسته دلان را؛       مناجات و راز و نیاز

625- من یری' بکاء الخائفین            (1107)  آن که می­نگرد گریة ترسندگان را؛     ازدیاد گریه از خوف الهی

626- من یملک حوائج السائلین       (392)    آن که در اختیار دارد خواسته­های سؤال کنندگان را؛       قضای حوائج

627- من یقبل عذر التائبین           (1697)   آن که می­پذیرد بهانة بازگشت کنندگان را؛ آمرزش گناهان و پذیرش توابین

628- من لا یصلح عمل المفسدین(674)      آن که اصلاح نمی­کند کار بدکاران را؛                 تنبّه و چوب زدن فاسدان

629- من لا یضیع اجر المحسنین    (1464)  آن که ضایع نمی­کند مزد نیکوکاران را؛    ترغیب به نیکوکاری

630- من لا یبعد عن قلوب العارفین(907)     آن که دور نمی­شود از دل عارفان؛           قرب عارفان به معروف

631- اجواد الاجودین                (119)              بخشنده ترین بخشندگان؛     متّصف شدن به جود و بخشش، رفع بخل

632- دائم البقاء                      (181)               همیشه پایدار؛       بقاء بالله، پایداری و استقامت

633- سامع الدعاء                (278)               شنوای درخواست؛   استجابت دعا و استماع راز و نیاز برزخی

634- واسع العطاء                  (249)               فراوان (با وسعت) در بخشش؛    ازدیاد مواهب الهی

635- غافر الخطاء                  (1923)              آمرزندة گناهان (سهوی و اشتباهی)؛   آمرزش خطاهای عمومی

636- بدیع السماء                 (219)                نو بیرون آورندة (پدید آورندة) آسمان؛  زیبایی و نوآوری در تصنّع

637- حسن البلاء                 (183)               نیکو آزمایش؛       قبولی امتحانات

638- جمیل الثناء                  (665)               زیبا ستایش؛        متّصف شدن زبان به نیکی ، به نیکی ستایش کردن

639- قدیم السناء                 (296)                دیرینه فروغ (فراز)؛  تفکّر در تجلّی صفاتی

640- کثیر الوفاء                    (848)               (بسیار) پر وفادار؛   متخلّق به وفاداری، پایداری در تعهدات

641- شریف الجزاء                 ( 623)               صاحب شرف در پاداش دادن؛          قبول شدن اعمال

642- ستّار                               (661)                بسیار پوشنده (پرده پوش)؛   پرده پوشی عیوب، در حجاب حق قرار گرفتن

643- غفّار                                (1281)              بسیار آمرزنده؛      آمرزش

644- قهّار                                (306)                بسیار چیره؛          بیرون رفتن محبّت دنیا

645- جبّار                                (206)                بسیار جبران (غلبه) کننده؛  

  خاشع شدن جبّاران، جبران فقر و کمبودها و محفوظ شدن مظلوم از ظالم

646- صبّار                                (293)                بسیار شکیبا؛        زیاد شدن استقامت در حوادث

647- بارّ                                 (203)                بسیار نیکوکار؛      نیک کرداری و نیکویی

648- مختار                              (1241)              اختیار دار، صاحب اختیار؛    

دفع مملوکیّت، مستقیم در آزادگی و رأی، صاحب رأی و نظر شدن

649- فتّاح                                (489)                بسیار گشاینده؛     رفع حجب از دل، گشایش کارهای مغلق، گشایش امور

650- نفّاح                                (139)                بسیار دمنده (دهنده) ؛         جذب نسیم های خاصّ الهی

651- مرتاح                              (649)             (خرسند) بسیار فرح بخش؛خشنودی و رضایت، دفع قبض، راحتی روح و روان

652- من خلقنی و سوّانی   (1013)              آن که مرا آفرید تسویه یکسان نمود؛ 

                                                                                                رشد و بلوغ کارها به صواب و فرزند سالم و صالح

653- من رزقنی و ربّانی        (726)                آن که روزی داد مرا و پرورش داد (پرورش داده)؛ رزق و رشد فکری و روحی

654- من اطعمنی و سقانی(497)                آن که مرا خورانید و نوشانید؛            طعام و شراب حلال

655- من قرّبنی و ادنانی     (574)                آن که نزدیک کرد مرا و از نزدیکان قرار داد (پهلوی خود آورد)؛

                                                                                                                                    به درجات مقرّبین رسیدن

656- من عصمنی و کفانی   (517)                آن که بازداشت مرا از گناه کفایت نمود؛    کفایت امور و عصمت عرضی

657-من حفظنی و کلانی    (1255)              آن که نگه داشت مرا و حفظ کرد؛           محفوظ شدن

658- من اعزّنی و اغنانی      (1346)              آن که گرامی داشت مرا و بی­نیازم (توانگر) ساخت؛   غنا و عزّت دارین

659- من وفّقنی و هدانی    (412)                آن که مرا توفیق داد و هدایت کرد؛     توفیق درک و پیاده کردن دین

660- من انَسنی و اوانی      (335)                آن که مرا همدم شد و در پناه خود گرفت؛   انیس پیشگاه حضرت حق شدن

661- من اماتنی و احیانی     (678)                آن که مرا بیمراند و زنده کند؛           کشته شدن نفس امّاره و حیات دل

662- من یحقّ الحقّ بکلماته(845)               آن که محقق می­شود حق با سخنانش ؛   

لباس حق پوشیدن و داشتن زبان گویا در احقاق حق

663- من یقبل التّوبة عن عباده(1273)                      آن که می­پذیرد توبه را از بندگانش ؛    توفیق توبه یافتن

664- من یحول بین المرء و قلبه(620)                      آن که حایل شود میان شخص و قلبش (دلش)؛    رفع حجب

665- من لا تنفع الشّفاعة الا باذنه(2393)               آن که سود نبخشد میانجیگری جز با اجازة او؛     

 اسباب به جا و واقعی و شفاعت آخرت

666- من هو اعلم بمن ضلّ عن سبیله(1391)         آن که اوست دانا بدانکه گمراه شد از راهش؛    عدم گمراهی

667- من لا معقّب لحکمه (436)        آن که نیست پس زننده ای بر داوری او (ای آن که پیگردی ندارد فرمانش)ابقای حکم

668- من لا رادّ لقضائه                       (1263)  آن که نیست رد کننده­ای بر مشیّت (تقدیر) او؛   قضا و قدر ممدوح و صواب

669- من انقاد کل شیء لامره         (882)    آن که رام (مطیع) است هر چیز برای فرمانش؛   نفوذ کلمه، تسلّط امور

670- من السّموات مطویّات بیمینه  (1211)             آن که آسمان­ها را در هم پیچیده ؛    طیّ الارض

671- من یرسل الرّیاح بشراً بین یدی رحمته(1882)           آن که فرستد بادها مژدگانی در پیشاپیش رحمتش؛

                                                                                                            آمادگی نزول رحمانی مادّی با برکت

672- من جعل الارض مهاداً               (1276)  آن که قرار داد زمین را بستر و مهد آسایش؛    سیر و سیاحت در زمین

673- من جعل الجبال اوتاداً            (673)                آن که قرار داد کوه­ها را میخ­هایی؛                 قرار و سکونت دل

674- من جعل الشّمس سراجاً        (889)                آن که قرار داد آفتاب را چراغی روشن؛           سیر در آفاق

675- من جعل القمر نوراً                    (821)                آن که قرار داد ماه را روشنایی (تابان)؛                        توفیقات شبانگاهی

676- من جعل الّیل لباساً                 (388)                آن که قرار داد شب را پوشش ( جامه راحتی )؛ 

توفیقات در شب ها و راز و نیاز در پوشش سحر

677- من جعل النّهار معاشاً             (892)                 آن که قرار داد روز را برای زندگی؛     ازدیاد رزق روزانه

678- من جعل النّوم سباتاً   (784)                آن که قرار داد خواب را مایة آسایش؛ 

آرامش و درمان بی خوابی و امراض عصبی

679- من جعل السّماء بناءً   (378)                آن که قرار داد آسمان را افراشته؛      صعود در منازل طریق

680- من جعل الاشیاء ازواجاً (554)                آن که قرار داد همه چیزها را جفت؛   

پیوند و همبستگی و باروری درختان تلقیح شونده

681- من جعل النّار مرصاداً    (809)                آن که قرار داد آتش را کمینگاه؛       مغلوب شدن دشمنی

682- سمیع                            (180)                شنوا؛      استجابت دعا و شنیدن گوش ظاهری و برزخی

683- شفیع                            (460)                شفاعت کننده، میانجی گر؛ 

    فراهم شدن اسباب برای رسیدن به مقاصد عظیمه، واسطه قرار دادن

684- رفیع                                (360)                بلند پایه؛   ترقّی درجات معنوی، ترفیع مقام

685- منیع                               (170)                فرازنده، بسیار ارجمند؛        قرار گرفتن شخصیّت در پوشش عزّت

686- سریع                             (340)                شتابکار، شتابنده؛               زود یافتن حاجت

687- بدیع                                (86)                  نو بیرون آورنده، پدید آورنده؛ 

درست شدن کارها و نجات از اندوه و کار فرو بسته، ابتکار و نوآوری

688- کبیر                                (232)                بزرگ؛    بزرگی در ظاهر و باطن، ارتباط ارواح و مجرّدات

689- قدیر                                (314)                توانا؛      قوّت قلب و تسلّط بر کارها

690- خبیر                               (812)                آگاه، دانا؛              اطّلاع پیدا کردن بر ضمایر و اسرار قلوب

691-مجیر                              (253)                پناه بخش، در پناه گیرنده؛  

جایگاه و منزل مناسب یافتن، ایمنی از عذاب، رفع ذلّت و خواری

692- حیّاً قبل کل حیّ            (219)                زندة پیش از هر زنده؛         شروع زندگی عارفانه، حیات قلب

693- حیّاً بعد کل حیّ                        (163)                زندة پس از هر زنده؛          حیات قلب، بیداری قلب و فکر و ذهن

694- حیّ الذی لیس کمثله حیّ      (1472)              زنده ای که نیست همانندش زنده­ای؛  حیات دنیا و آخرت

695- حیّ الذی لا یشارکه حیّ         (1344)              زنده­ای که همکاری نکرده او را زنده­ای؛

حیات باقیّه برای نفوس خاصّه، جاودانی در حیات معنوی

696- حیّ الذی لا یحتاج الی حیّ   (1271)              زنده ای که نیاز ندارد به زنده­ای؛       برای زندگی اشخاص تنها

697- حیّ الذی یمیت کلّ حیّ          (1287)              زنده­ای که بمیراند (می­میراند) هر زنده را؛   توحید افعالی

698- حیّ الذی یرزق کلّ حیّ           (1144)              زنده­ای که روزی دهد هر زنده ای را؛        رزق حلال عامّه

699- حیاً لم یرث الحیوة من حیّ     (1362)  زنده ای که نگرفته زندگی از زندة دیگر، زنده­ای که به                                                                                                    ارث نبرده زندگانی را از زنده­ای؛      علم الیقین به حیات ازلی                  

700- حیّ الذی یحیی الموتی          (1284)  زنده­ای که زنده کند مرده­ها را؛         صفای باطن، سرفرازی در قیامت

701- حیّ یا قیوم لا تأخذه سنة و لا نوم(2566) زنده ی پاینده که نگیردش چُرت و نه خواب، زنده ای پایدار که او را

                                                                        چرت و خواب نگیرد؛     بیداری و عدم غفلت، پایداری حیات بخش

702- من له ذکر لا ینسی     (1212)  آن که یادش فراموش نشود آن که برای اوست یادی که فراموش نشود؛

                                                                                    ازدیاد ذکر خدا، عدم فراموشی، باقی ماندن یاد و نام در روزگار

703- من له نورٌ لا یطفی       (521)    آن که نورش خاموش نگردد، آن که برای اوست روشنایی که خاموش نگردد؛     

                                                            بقای بر نورانیّت ذات و صفات، حیات قلب

704- من له نعم لا تعدُّ           (790)               آن که نعمت هایش آمار نشود، آن که برای اوست نعمتهایی که به

                                                                        شمارش نیاید؛      شکر نعمت های مادّی و معنوی، ازدیاد نعمات الهی

705- من له ملک لا یزول      (299)                آن که سلطنتش زوال ندارد، آن که برای اوست فرمانروایی که زایل

                                                                        نگردد؛    ابقای مقام

706- من له ثناء لا یحصی    (825)                آن که ستایشش شمرده نشود، آن که برای اوست حمد و ثنایی که

                                                                        شمرده نشود؛       مدح و ثنای حق

707- من له جلال لا یکیّف     (340)                آن که جلالش چگونگی نپذیرد، آن که برای اوست بزرگی که چگونگی

                                                                        نپذیرد؛    علم به اسماء جلالی، برای بزرگی یافتن

708- من له کمال لا یدرک     (481)                آن که کمالش درک نشود، آن که برای اوست کمالی که درک نشود؛

                                                                                                                        رشد به کمالات واقعی

709- من له قضاء لا یُردّ         (1271)              آن که قضایش رد ندارد، آن که برای اوست داوری که ردّ نگردد؛

                                                                                                                        مقام تسلیم و رضا، داوری

710- من له صفات لا تبدّل(1163)آن که صفاتش دگرگونی نپذیرد، آن که برای اوست صفاتی که دگرگون نگردد؛

عدم زوال صفات حسنه، ثبات و رفع تلوّن

711- من له نعوت لا تغیّر(2292) آن که نمایشهایش تغییر نپذیرد، آن که برای اوست تعریف هایی که تغییر نکند؛  

ابقای فضایل، ثبات و رفع تلوّن

712- ربّ العالمین     (434)   پروردگار جهانیان؛    تربیت و رشد در دنیا و آخرت

713- مالک یوم الدّین (242)   مالک روز جزا، فرمانروای روز جزا، صاحب جزا؛                        توفیقات حسنات در ایام خاص

714- غایة الطّالبین    (1149)نهایت جویندگان، هدف نهایی جویندگان؛      راه یابی جویندگان هدف، رسیدن به مقصود

715- ظهر اللّاجین      (1230)  پشت و پناه پناهندگان، پشتیبان پناهندگان؛  ازدیاد امید ناامیدان، رفع بی کسی در غربت

716- مدرک الهاربین   (563)   دریابنده ی گریختگان، دریابنده ی فرار کنندگان؛

                                                پناه دادن رجوع کنندگان از خطا، پناه دادن و رجوع افراد فراری به وطن، باز آوردن گمشده

717- من یحبّ الصابرین         (494)    آن که دوست دارد شکیبایان را؛     صبر و استقامت

718- من یحبّ التوّابین          (618)   آن که دوستدار توبه کاران است، آن که دوستدارد بازگشت کنندگان را ؛

توفیق توبه و انابه

719- من یحبّ المتطهّرین     (863)   آن که دوستدار پاکیزگان است، آن که دوستدارد پاکیزگان را ؛ طهارت ظاهری و باطنی

720- من یحبّ المحسنین   (359)   آن که دوستدار نیکوکاران است، آن که دوست دارد نیکوکاران را ؛  ازدیاد نیکوکار

721- من هو اعلم بالمهتدین(784)   آن که داناتر به راه یافتگان است، آن که اوست داناتر به راه هدایت یافتگان ؛                                                                                                          هدایت عامّه

722- شفیق   (490)               مهربان، اندرز دهنده ی مهربان؛        ازدیاد محبّت میان اقوام درجه یک

723- رفیق       (390)               همراه، دوست و همراه؛                   دوست یابی

724- حفیظ      (998)               حفیظ، نگهدار، نگهبان؛   

حفظ از موذیات، ترسیدن از هلاکت، محفوظ ماندن از شرّ مخلوقات و امراض، دفع خیالات فاسده

725- محیط     (67)                 فرادارنده، در بر گیرنده؛       علم و معرفت

726-مقیت     (550)               روزی بخش، نیرو بخش؛ توسعه ی رزق، صبر، یادگیری علم، مطیع شدن نفس

727- مغیث     (1550)             دادرس، فریادرس، به فریاد رسنده؛    استغاثه از حضرت مستغاث، فریادرسی ناتوان

728- معزّ         (117)                عزیز کننده، گرامی دارنده؛   عزیز شدن در دنیا و آخرت

729- مذلّ        (770)               خوار کننده، ذلیل کننده؛      ذلیل شدن دشمن، ایمنی مظلوم

730- مبدیء    (56)                  آغازنده، پایه گذارنده، آغازگر؛   شروع کارها، طلب فرزند، آسان شدن وضع حمل، ازدیاد شیر

731- معید       (124)               برگرداننده، بازگرداننده، باز آورنده؛  حفظ خانه، رجوع مسافر، غایب نشدن چیزی، سعادت ایمان

732- من هو احد بلا ضدّ        (951)    آن که یگانه است و ضدّ ندارد، آن که اوست یکتای بی مخالف؛

تحمید احدیّت و یکتایی

733- من هو فرد بلا ندّ           (472)   آن که یکتاست و برابری ندارد، آن که اوست یگانه ی بی مخالف؛

                                                                                                               دفع اضداد، خالص شدن قلب از رقیب

734- من هو صمد بلا عیب    (350)    آن که بی نیاز است و کاستی ندارد، آن که اوست بی­نیاز بدون عیب ؛

تقویت اراده، ثروت با برکت

735- من هو وتر بلا کیف        (850)    آن که تنهاست و چگونگی ندارد، آن که اوست تنهای بدون کیفیّت ؛  توحید صفاتی

736- من هو قاض بلا حیف    (1133)  آن که قضاوت کند و خلاف حق ندارد، آن که اوست قضاوت کننده ی بدون ظلم ؛

                                                                                                            قضاوت به حق

737- من هو ربٌ بلا وزیر   (559) آن که پروردگاریست بی­نیاز به وزیر، آن که اوست پروردگار بدون دستور دهنده ؛

                                                                                                            تنظیم و ترتیب امور بدون دخالت افکار دیگران

738- من هو عزیزٌ بلا ذلّ   (958)   آن که عزیز است بی­خواری، آن که اوست گرامی بدون خواری ؛

                                                                                                            اقتدار حشمت و شوکت بدون عوارض

739- من هو غنیّ بلا فقر (1574) آن که توانگر است و فقر ندارد، آن که اوست توانگر بدون فقر ؛ زوال نداری و ابقای دارایی

740- من هو ملک بلا عزل  (331)  آن که سلطان عزل ناپذیر است، آن که اوست پادشاه بدون برکنار شدن؛ ثابت بودن نفس

741- من هو موصوف بلا شبیه (673) آن که موصوف بدون مانند است، آن که اوست وصف شده بدون مانند؛ توحید صفات

742- من ذکره شرف للذاکرین  (2636)   آن که ذکرش شرف است برای ذاکران (ذکرش شرف ذاکران است)؛

                                                                                                                  ارتقای ذاکر حق

743- من شکره فوز للشاکرین (1349)  آن که شکرش کامیابی شاکران است؛   شکر گزاری کامل، توفیق در شکر

744- من حمده عزّ للحامدین (397)   آن که حمدش عزّت حمدگویان است، آنکه ستایشش عزّت برای ستایش کنندگان

                                                            است؛                                            فراهم شدن اسباب جهت عزّت

745- من طاعته نجاة للمطیعین       (883)    آن که طاعتش نجات مطیعان است، آن که فرمانبریش رهایی از آتش است برای فرمانبرداران ؛       توفیق طاعات، جهت مطیع کردن

746- من بابه مفتوح للطالبین           (786)    آن که درگاهش (درش) باز است برای جویندگان؛  فتح برای سالکان مبتدی

747- من سبیله واضحٌ للمنیبین       (1234)  آن که راهش باز است برای توبه کاران، ای آن که راهش آشکار است برای

                                                            بازآیندگان ؛         باز شدن راه های بسته

748- من ایاته برهان للنّاظرین          (2036)  آن که نشانه­های او برهان است برای بینندگان، آن که نشانه­هایش دلیل آشکار است برای بینندگان؛تقویّت عقل و دل، رفع وسوسه

749- من کتابه تذکرة للمتقین          (2503) آن که کتابش یادآور پرهیزکاران است، آن که کتابش یادآوری است برای

                                                            پرهیزکاران ؛        انس با قرآن       

750- من رزقه عموم لطّائعین و العاصین(1017)       آن که روزیش شامل فرمانبران و گناهکاران است، آن که روزیش همگانی است برای فرمانبران و گنهکاران؛توحید عام، رزق عام

751- من رحمته قریب من المحسنین   (1394)        آن که مهرش پیرامون نیکوکاران است، آن که رحمتش نزدیک

                                                            است به نیکوکاران؛            ازدیاد کارهای خیر و نیک

752- من تبارک اسمه (819)  آن که مبارک است نامش ؛             تطابق اسم با مسمّی

753- من تعالی جدّه  (613)   آن که بلند است اقبالش، آن که بلند مرتبه است شأنش ؛   روی آوردن اقبال و شانس و بخت

754- من لا اله غیره   (1372)آن که نیست معبود به حقی جز او، آن که نیست معبودی جز او ؛   توحید

755- من جلّ ثنائه      (680)   آن که والاست ستایشش، آن که برتر است مدحش؛    حمد و ثنای مطلوب

756- من تقدست اسمائه    (1162)آن که مقدس است نامهایش، آن که پاکیزه است نامهایش؛مظهریّت اسماء جمالی

757- من یدوم بقائه   (259)   آن که همیشه می­ماند، آن که جاویدان است ماندگاریش؛                       دوام و بقا

758- من العظمة بهائه          (1150)آن که بزرگواری جلوه ی اوست، آن که بزرگی شکوه او است؛قابلیّت برای تجلیّات

759- من الکبریاء ردائه           (565)   آن که لباس کبریایی در بر دارد، آن که بزرگ منشی لباس اوست؛

عزّت و عظمت یافتن، بزرگی و هیبت و شکوه

760- من لا تحصی الائه        (667)   آنکهشمردهشودمهربانیش،آنکهبهشمارشنیایدنعمتهایباطنی او ؛   

ازدیاد توفیقات باطنی و معنوی

761- من لا تعد نعمائه           (762)   آنکهآمارنگرددنعمتهایش،آنکهشمرده نشودنعمتهایظاهری او؛ ازدیاد نعمات مادّی

762-معین                  (170)   کمک کار، یاری کننده؛      طلب مدد در کارهای مهم، مدد کار یافتن در بی کسی

763- امین                   (101)   استوار،‌ راز نگهدارنده، امانت دار؛       برای حفظ امانات مالی و فروج و عورات

764- مبین                   (102)   آشکار کن، بزرگی و روشنی، آشکار کننده؛     احقاق حق

765- متین                   (500)   استوار و نیرومند، استوار؛      یقین، نجات زندانی، ازدیاد شیر

766- مکین                  (120)   پا برجا، توانا و پا بر جا، با منزلت، با مکنت؛     استقامت و عدم تزلزل

767- رشید                  (514)   راهنمای پاینده، راهنما؛       فتح، معلوم شدن سرانجام کار، ارشاد گمشدگان طریق

768- حمید                   (62)     ستوده، پسندیده؛   برطرف کردن اخلاق ذمیمه، کسب اخلاق حمیده، معزّز شدن نزد خلایق،

                                                                        دفع زبان هرزه، صلاح و نیک نامی

769- مجید                  (57)     بزرگوار، پرآوازه؛    شفای دردها، نورانیّت دل، رفع قبض، ترقّی در سیر و سلوک

770- شدید                 (318)   محکم، نیرومند، دلیر و نیرومند؛         نابودی دشمن

771- شهید                 (319)   گواه، گواه و بیننده؛                       اطّلاع بر امور غیبی، سعادت و صلاح

772- ذالعرش المجید            (1389)  صاحب عرش بزرگ،‌ دارای عرش بزرگوار ؛      بلندی و رفعت

773- ذالقول السّدید             (976)     صاحب گفته درست، دارای گفتار محکم ؛        نطق صواب

774- ذالفعل الرشید            (1456)    صاحب کار برازنده، دارای کردار صحیح ؛        توفیق افعال صواب

775- ذالبطش الشّدید         (1391)    صاحب خشم سخت، صاحب حمله سخت ؛     دلیری و غالب شدن بر دشمن

776- ذالوعد و الوعید          (938)      صاحب وعده و تهدید، دارای مژده و تهدید ؛    باور، راستی در وعده

777- من هو الولیّ الحمید (271)       آن که او ولی و حمید است، آن که اوست سرپرست ستوده، آن که اوست سرپرست

                                                                                                            پسندیده؛         به دست آوردن سرپرست

778- من هو فعّال لما یرید     (577)    آن که او به خوبی بکند هر چه خواهد، آن که اوست کوشا به آنچه اراده کند            ؛

                                                                                                                        توحید افعالی، تفویض امور

779- من هو قریب غیر بعید  (1709)  آن که نزدیک است و دوری ناپذیر، آن که اوست نزدیک نزدیک؛ 

برای نیل به مقرّبین، اجابت دعا

780- من هو علی کلّ شیء شهید (890)    آن که او بر هر چیز گواه است ؛         مراقبه، پیدا شدن گمشده

781- من هو لیس بظلّام للعبید (1320) آن که او نیست ستم کننده بر بندگان؛           

دفع افکار ناپسند، خوش بینی به حق، اصلاح اعتقادات

782- من لا شریک له و لا وزیر (946)آن که شریک و وزیر ندارد، آن که نیست همتایی برای او و نه دستور دهنده­ای؛

                                                                                     توحید خاص، دفع شرک

783- من لا شبیه له و لا نظیر (1670) آن که نیست همانندی برای او و نه مانندی، آن که مانند و شبیه و نظیر ندارد؛

ظهور اسماء جمالی حق

784- خالق الشّمس و القمر المنیر (1870) آفریننده ی خورشید و ماه تابان؛

 توحید در آفاق، تصرّف به اشیاء، خلق و اختراع در امور دقیق

785- مغنی البائس الفقیر (1616) توانگر کننده مستمند بی­چیز، توانگر کننده ی مستمند ندار، توانگر کننده­ی بینوا

                                    و تهی دست؛       غنی شدن، بی نیازی

786- رازق الطّفل الصّغیر(1789)   روزی دهنده ی کودک شیرخوار، روزی دهنده ی کودک و خردسال؛ کفایت رزق فرزندان

787- راحم الشیخ الکبیر (1454)    مهربان بر پیرمرد کهنسال، رحم کننده ی پیرمرد کهنسال؛  

                                                                                    تقویت روحیه پیرمردان، نزول رحمت بر قلب سالخوردگان

788- جابر العظم الکسیر  (1568)    بست و بند کننده ی استخوان شکسته، پیوند دهنده ی استخوان شکسته؛

                                                                                    مداوا و جبران گذشته، پیوند شکستگی ها، گشایش در کار بسته

789- عصمة الخائف المستجیر (1662)   نگهدار ترسان پناهنده (پناه جو)، نگهدارنده ی هراسان زنهار خواهنده؛

                                                                                    ادامه کار بدون خوف، حفظ و نگهداری اسیران، حفظ نفس از گناه

790- من هو بعباده خبیر بصیر (1299) آن که به بندگانش آگاه و بیناست؛ مکاشفات، آگاهی از علوم خفایا و منایا، علم ضمیر

791- من هو علی کلّ شیء قدیر    (777)    آن که او بر هر چیز تواناست؛       قدرت

792- ذالجود و النّعم   (941)   صاحب جود و نعمت، دارای بخشش و نعمت ها؛    احسان خاص

793- ذالفضل و الکرم (1938)صاحب فضل و کرامت، دارای افزون بخشی و جوانمردی ؛ جلب تفضّلات مادّی و معنوی

794- خالق اللوح و القلم(1013)         آفریننده ی دفتر قلم، آفریننده ی لوح و قلم؛    کتابت و نویسندگی

795- باریء الذرّ و النّسم(1331)          بوجود آورنده ی اجسام ریز و آدمیان، پدیدار کننده ی مورچه و بشر؛

تولید مثل انسان و حیوانات، فرزند دار شدن

796- ذالبأس و النقم  (1022)        صاحب حدّت ( شدت ) و نقمت، دارای سختی و انتقام ها؛    دفع دشمن و سختی

797- ملهم العرب و العجم(568)  الهام بخش عرب و عجم، الهام کننده ی عرب و غیر عرب؛   الهامات

798- کاشف الضرّ و الالم(1540)    برطرف کننده ی ضرر و درد، برطرف کننده ی زیان و درد؛ 

برطرف شدن مریضی و درد، برطرف نمودن زیان وارد شده

799- عالم السّرّ و الهمم (554)    دانای راز و نهان، دانای راز و توجهات قلبی، دانای رازها و نهادهای نهفته؛

                                                                                    باخبر شدن از قلب ها، علم و آگاهی بر مخفیات، علم ضمیر

800- ربّ البیت و الحرم (930)      پروردگار کعبه و حرم؛   توفیق زیارت خانه خدا

801- خلق الاشیاء من العدم(1398)   آن که آفرید هر چیز را از عدم، آن که آفرید چیزها را از نیستی؛     شروع کارهای نو

802- فاعل                   (181)        کننده و انجام دهنده؛        قوی شدن اراده

803-جاعل                 (104)        نهنده، قرار دهنده؛                                نقشه ریزی

804- قابل                    (133)        پذیرنده، روی آورده؛                 پذیرش، آماده کردن کارها، زمینه سازی

805- کامل                   (91)           کامل، بی­عیب و نقصان، تمام و بی­نقصان؛  

 درست انجام شدن کارهای مادّی، برطرف شدن لغزش های عقل

806- فاصل                  (201)        جدا کننده و برّنده، از هم جدا کننده؛         فاصله گرفتن افراد ناباب، تمییز خوب و بد

807- واصل                  (127)        به هم پیوند، رسیده، پیوند دهنده؛وصول به محبوب، پیوند به مقاصد عظیم

808-  عادل                  (105)        دادگر؛           تعدیل در کارها

809- غالب                  (1033)     پیروز، چیره شونده و پیشی گرفته؛            پیروزی و تفوق

810- طالب                  (42)         خواستار، جوینده و خواهان؛  تعلیم و تعلّم دانش خواه برای کسی که اول سلوک وی است

811- واهب                  (14)          بخشنده و عطا کننده؛    ثروت و روزی، جلب منفعت

812- من انعم بطوله  (303)       آن که نعمت بخشد به فضل خود، آن که نعمت دهد به فراوانی؛  در حیطه فضل قرار گرفتن

813- من اکرم بجوده  (371)       آن که کرم کند به جود خود، آن که احسان کند به بخشش؛   

متّصف به اسماء جمالی، برای توسعه در  امر معیشت

814- من جاد بلطفه   (224)   آن که جود کند به لطف خود، آن که بخشش کند با نیکویی اش؛       جذب عنایات خاص

815- من تعزّر بقدرته  (1285)آن که عزیز باشد به نیروی خود، آن که سرافراز کند با توانایی اش؛     از دست ندادن شرافت 

816- من قدّر بحکمته (869)   آن که اندازه گیرد به حکمت خود، آن که اندازه دهد با حکمتش؛         تبیین و تقدیر معقولانه

817- من حکم بتدبیره (781)   آن که حکم کند به تدبیر خود، آن که داوری و حکومت کند با عاقبت اندیشی؛

مدیریت ممدوح و با کفایت

818- من دبّر بعلمه    (443)   آن که تدبیر کند به دانش خود، آن که عاقبت اندیشی کند با دانشش؛ حصول نتایج علمی

819- من تجاوز بحلمه (592)   آن که درگذرد به بردباری خود؛         علم ورزیدن

820- من دنی فی علوّه (355)           آن که نزدیک است در برتری، آن که نزدیک است در عین بلند مرتبگی­اش؛

                                                                                                                        ترقّی زود هنگام، رشد سریع

821- من علا فی دنوه (346)  آن که برتر است در عین نزدیکی، آن که بلند مرتبه است در عین نزدیکی اش؛

                                                                                                                        ترقّی در قرب معنوی

822- من یخلق ما یشاء (1182)         آن که بیافریند هرچه خواهد، آن که می­آفریند آنچه را بخواهد؛ شروع در درست

                                                                                                                        نمودن کارها

823- من یفعل ما یشاء(632)آن که بکند هرچه بخواهد، آن که انجام دهد آنچه را بخواهد؛  صحیح انجام دادن امور

824- من یهدی من یشاء(520)     آن که رهبری کند هر که را خواهد، آن که هدایت کند آنچه را بخواهد؛    هدایت مطلقه

825- من یضلّ من یشاء  (1331)    آن که گمراه گذارد هر که را خواهد، آن که گمراه کند هر که را بخواهد؛         

دفع شیطان صفتان

826- من یعذّب من یشاء   (1273)      آن که کیفر دهد هر که را خواهد، آن که شکنجه کند هر که را خواهد ؛ کیفر دشمن

827- من یغفر لمن یشاء  (1811)       آن که بیامرزد هر که را خواهد؛         آمرزش گناهان

828- من یعزّ من یشاء       (1231)      آن که عزیز کند هر که را خواهد؛      عزّت و رفعت

829- من یذلّ من یشاء      (1231) آن که ذلیل کند هر که را خواهد، آن که خوار کند هر که را خواهد؛  سرکوب کردن خصم

830- من یصوّر فی الارحام ما یشاء(1119)آن که صورت کشد در رحم ها هر چه را خواهد، آن که نقش بندد در رحم ها

                                                            آنچه را خواهد ؛    طلب اولاد شایسته و زیبا

831- من یختصّ برحمته من یشاء   (2246)  آن که مخصوص به رحمت خود کند هر که را خواهد، آن که اختصاص دهد                                                            رحمت خود را به هر که خواهد، آن که ویژه کند با رحمتش هر که را بخواهد؛   قابلیّت

832- من لم یتخذ صاحبة و لا ولداً  (2054)   آن که همسر نگیرد و فرزند نپذیرد، آن که نگرفته همدمی و نه فرزندی ؛

                                                                                                                        دفع همنشین گمراه

833- من جعل لکلّ شیء قدراً            (888)     آن که مقرّر ساخته برای هر چیز اندازه،‌ آن که قرار داده بر هر چیزی

                                                                        اندازه­ای ؛    محاسبه، علم ریاضی، تعدیل اندیشه و تدبیر در امور

834- من لا شریک فی حکمه احداً(828)         آن که شریک نکرده در حکم خود احدی را، آن که انبازی نگرفته در

                حکومتش کسی را؛                     صواب در نظر و قضاوت

835- من جعل الملائکة رسلا            (612)        آن که فرشتگان را رسول کرده، آن که قرار داد فرشتگان را پیام آوران؛

                                                                                                            ارتباط با ملائکه

836- من جعل فی السماء بروجاً     (627)        آن که نهاده است در آسمان برج ها، آن که قرار داد در آسمان دیده                                                                                         بانی­هایی؛     توحید افعالی

837- من جعل الارض قراراً    (1727)     آن که گردانیده زمین را پایگاه، آن که قرار داد زمین را جای آسایش؛

                                                                                                               آرامش دل، طلب زمین پاک

838- من خلق من الماء بشراً       (1485)      آن که آفریده از آب بشر؛              تشکیل نطفه صالح، توحید افعالی

839-من جعل لکل شیء امداً     (629)            آن که قرار داده برای هر چیزی مدتی؛   پایان رساندن زمان ها به عافیت

840- من احاط بکل شیء علماً   (612)             آن که فرا گرفته هر چیز را علمش؛                علم و دانایی

841- من احصی کل شیء عدداً (638)  آن که شمرده عدد هر چیز را ؛ حسابرسی صحیح، تدبیر امور و چاره سازی صحیح

842- اوّل         (37)           نخست، آغاز؛ یمن و برکت برای شروع کارها، جهت باز آمدن غایب، طلب فرزند

843- آخر         (801)        پس از پایان همه خلق است ؛   حسن عاقبت، دوام کارها به سعادت، صفای باطن، خوش دلی

844- ظاهر      (1106)     نمایان و آشکار، پیدا ؛  عدم کوری ، ظهور گمشده، پیدا شدن مخفیّات

845- باطن       (62)          اندرون هر چیز، پنهان ؛  اطّلاع بر اسرار مکنونه، ایمنی از ضلالت، حفظ امانت، نورانیّت دل

846- برّ                        (202)        نیکوکار، نیکی ؛           سالم بودن فرزند از آفت، کرامت، رسیدن به مطلوب

847- حقّ        (108)         درست، راستی، راست و درست و سزاوار ؛ احقاق حق، خلاصی از طلبکار، پیدا شدن گم

                                                                                                        شده، نورانیّت دل، صفای باطن، ردّ غایب

848- فرد                      (284)        تنها، یکتا، تک ؛                     خلاصی از کثرت، انقطاع الی الله

849- وتر                      (606)       یگانه، یکتا و تنها و طاق ؛           تجرّد، انقطاع از خلق

850- صمد                   (134)       بی­نیاز، سرور بی­نیاز ؛                غنا، استغناء، رجوع خلق به ذکر، یقین به صدق

851- سرمد                (304)    همیشه و پیوسته، همیشه جاوید، ابد؛  ابقای روح در مقام رحمانی

852- خیر معروف عرف(1556)بهترین شناخته شده­ها، بهترین شناخته شده به خوبی که شناخته شده؛

                                                                                                                        ازدیاد معرفت به معبود

853- افضل معبود عبد            (1109)برتر پرستیده شده ها، برترین عبادت شده که عبادت شده؛  عبودیّت

854- اجلّ مشکور شکر         (1120)والاتر شکرگزاری شدگان، والاترین سپاس شونده ای که سپاس شده؛

تقویت حمد و شکر گزاری، ازدیاد نعمت

855- اعزّ مذکور ذکر                (1964)  عزیزترین یاد شده ها، گرامی­ترین یاد شده­ای که یاد شده؛   شهرت با عزّت

856- اعلی محمود حمد        (261)   بلندترین ستوده ها، بالاترین ستوده­ای که ستوده شده؛   تجلیه صفات، مقام آور

857- اقدم موجود طلب          (245)   قدیمی ترین موجودی که مطلوب است، قدیمی ترین موجودی که خواسته شده؛

                                                                                                            برای طلب و رسیدن به مقصود

858- ارفع موصوف وصف        (749)    برتر و ستایش شده، والاترین وصف شده­ای که وصف شده؛

توحید صفاتی، آرایش واقعی فضایل

859- اکبر مقصود قصد         (657)   بزرگتر مقصود قصد شده، بزرگترین مقصودی که قصد شده؛  برآوردن حاجات مهم

860- اکرم مسئول سئل      (489)   کریمتر درخواست شده، گرامی­ترین سؤال شده ای که سؤال شده؛  

درستی درخواست سائل

861- اشرف محبوب علم       (779)    شریفتر محبوبی که دانسته شده، شریفترین محبوبی که شناخته شده؛ 

                                                                                                            رسیدن عالمانه به معشوق و معبود

862- حبیب الباکین                (136)    دوست گریه کنندگان؛                    ازدیاد بکاء (گریه و اشک)

863- سید المتوکّلین            (661)    آقای متوکلان، آقای توکل کنندگان؛  اعتماد و تکیه بر حق

864- هادی المضلّین              (981)    رهنمای گمراهان؛              هدایت افراد گمراه، در راه راست قرار گرفتن

865- ولی المؤمنین               (273)    سرپرست مؤمنان  ؛             ولایت مطلقه

866- انیس الذاکرین               (1133)  انیس ذاکران، همدم یاد کنندگان؛      کثرت انس به ذکر

867- مفزع الملهوفین            (449)    پناه دلسوختگان؛                           قوّت قلب مادران فرزند مرده و افراد برادر مرده

868- منجی الصادقین            (389)    نجات بخش راستگویان، نجات دهنده ی راستگویان؛  نجات با صداقت

869- اقدر القادرین                  (701)    تواناتر توانایان، تواناترین قدرتمندان؛  امداد از قدرت حق در کارها

870- اعلم العالمین                (373)    داناتر دانایان، داناترین دانایان؛         ازدیاد دانش

871- اله الخلق اجمعین        (971)    معبود خلق همه، معبود آفریدگان؛      توحید عام

872- من علا فقهر                  (576)    آن که بالاست و تسلط دارد، آن که سربلند شد پس غالب گشت؛   علوّ بدون سقوط

873- من ملک فقدر                (564)    آن که مالک است و توانایی دارد، آن که مالک شد پس توانا گشت؛

تملیک و تسلّط بر مال و اهل خود

874- من بطن فخبر                (1033)  آن که نهان است و آگاهی دارد، آن که نهان شد پس آگاه گشت ؛

علم پنهانی و غیب، آگاهی بر ضمائر

875- من عبد فشکر               (766)    آن که پرستیده شود و تقدیر کند، آن که پرستیده شد پس سپاسگزار گشت ؛

                                                                                                            عبودیّت خاصّه

876- من عصی فغفر            (1620)  آن که نافرمانی شود و بیامرزد، آن که نافرمانی شد پس آمرزید ؛

بخشش ، درخواست غفران، اعمال قبول

877- من لا تحویه الفکر         (881)   آن که جا نگیرد در اندیشه­ها، آن که در بر نگیرد او را اندیشه؛    توحید افعالی

878- من لا یدرکه بصر         (652)   آن که نیابد او را دیده ها، آنکه درک نکند او را دیده­ای؛              توحید صفات

879- من لا یخفی علیه اثر   (1637)  آن که پوشیده نماند بر او اثر، آن که پوشیده نماند بر او نشانه­ای؛  دفع شرک خفی

880- رازق البشر                  (841)    روزی دهنده­ی بشر؛           رزق عامّه

881- مقدّر کل قدر                  (690 )   اندازه گیرنده­ی هر اندازه، اندازه دهنده هر اندازه؛

محاسبه در عمران، بنیان کارهای بزرگ

882- حافظ                              (989)    نگاهدارنده؛          حفظ خود و اهل از خطرها

883- باریء                              (213)    آفریننده؛خلاصی از تنهایی، طلب فرزند، منقاد شدن خلق، طلب مربّی

884- ذاریء                             (911)    پدید آرنده، آفریدگار و افزون کننده؛  ردّ غایب

885-باذخ                                (1303)  بلند مقام؛                  ترفیع مقام دنیوی

886-فارج                                (284)    گشایش بخش، باز کننده­ی روزی؛    گشایش در رزق، گشودن بخت و اقبال،

887- فاتح                                (489)    گشاینده؛  مفتوح شدن کارهای مقلق، رفع حجب قلبی، باز شدن رزق مادّی

888- کاشف                            (401)    گشاینده، آشکار و هویدا کننده؛   کشف سیرت، هویدا شدن اموری که پنهان می­کنند

889- ضامن                             (891)    عهده دار و ملتزم؛              تضمین کارها به صواب

890- امر                                  (241)    فرمانده،‌ دستور دهنده؛        تقویت نفس رحمانی

891- ناهی                              (66)      قدغن کننده، نهی کننده؛    تضعیف نفس شیطانی، بی رغبتی به محرّمات، دفع ضرر

892- من لا یعلم الغیب الّا هو     (1357)        آن که جز او غیب نداند، آن که نمی­داند نهان را جز او؛    علم به امور غیبی

893- من لا یصرف السّوء الّا هو  (641)          آن که برنگرداند پیشامد بد را جز او، آن که بر نمی­گرداند بدی را جز او؛

                                                                                                              دفع سوء همسایه و قرین، دفع سوء ظن

894- من لا یخلق الخلق الّا هو  (1665)         آن که نیافریند آفریده را جز او؛         ایجاد و اختراع، ابداع

895- من لا یغفر الذّنب الّا هو    (2237)          آن که نیامرزد گناه را جز او؛             آمرزش خواهی و طلب عفو

896- من لا یتمّ النّعمة الّا هو    (810)            آن که تمام نکند نعمت را جز او؛       عدم زوال نعمت

897- من لا یقلّب القلوب الّا هو(475)           آن که زیر و رو نکند دل ها را جز او، آن که دگرگون نکند دل ها را جز او؛

                                                                                                            تقویت قلب، انقلاب درونی، رفع افسردگی

898- من لا یدبّر الامر الّا هو    (653)   آن که تدبیر کارها نکند جز او،‌ آن که نمی­کند کار را جز او؛

                                                                                                            تدبیر و مدیریت خاصّه، تدبیر در امور

899- من لا ینزّل الغیث الّا هو  (1802)            آن که نباراند باران را جز او، آنکه نمی­فرستد باران را جز او؛

طلب باران و نزول رحمت عامّه

900- من لا یبسط الرّزق الّا هو(583)            آن که وسعت ندهد روزی را جز او، آن که نمی­گستراند روزی را جز او؛

                                                                                                            گشایش رزق خود و خانواده

901- من لا یحیی الموتی الّا هو(689)  آن که زنده نکند مرده ها را جز او، آن که زنده نمی­کند مرده را جز او؛

حیات مادّی و معنوی

902- معین الضّعفاء             (1152)     کمک ناتوان ها، یاور ضعیفان؛          قوّت قلب افراد ندار، دفع مذلّت و خواری

903- صاحب الغرباء            (1335)      یاور غریبان، همنشین غریبان؛         

امداد روحی برای افراد غریب و تنها، رفع بی کسی، ازدیاد رفیق

904- ناصر الاولیاء               (420)        یار دوستان، یاری دهنده ی دوستان؛              کمک از دوستان

905- قاهر الاعداء             (413)         چیره بر دشمنان، غلبه کننده ی بر دشمنان؛     غلبه بر دشمن

906- رافع السّماء             (483)          فرازنده آسمان ها؛                                     ترقّی در سلوک