مقدمه مقامات

نوشته شده توسط مدیر وب سایت on . Posted in مقامات معنوی

بسم الله الرحمن الرحیممقامات معنویاستادسیدعلی اکبرصداقتآنچه شماخوانندگان ارجمند در این قسمت به نام درس ((مقامات معنوی)) مشاهده می کنید مباحثی درعلم اخلاق وسیروسلوک وعرفان است که ازسال 1388شمسی توسط استادسیدعلی اکبر صداقت به سبک خاصی از معانی ،آیات ، روایات ونکته ها (توضیح مختصر)که مقداری به صورت نوشتار وبخشی دیگر به صورت املاء والقاء ازمخطوطات مضبوط ایشان که تامهر ماه1391به هفتادوپنج مقام می رسید را بااجازه آن بزرگوارتهیه وتدوین وسپس دراین سایت درج نمودیم.

البته بقیه دروس مقامات معنوی همچنان ادامه دارد که شرح این متون را استاد دربعضی ازمنه  بازگو  می نمایند.

امیداست این مجموعه برای طالبان طریقت وتشنگان مقامات معنوی نافع افتد.

حافظ می فرماید:

بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوی *** می خواند دوش درس مقامات معنوی